نویسنده = وهابیان، مهرانگیز
تعداد مقالات: 1
1. کاربرد استعاره در بیان بیماری سرطان

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1398، صفحه 207-224

مهرانگیز وهابیان؛ راحله ایزدی فر