نویسنده = هاشمی زرج آباد، حسین
تعداد مقالات: 1
1. بازنگاهی به پسوند –گری با نگاهی به داده‌هایی از آذربایجانی

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1393، صفحه 193-217

حسین هاشمی زرج آباد