نویسنده = دهقان، مسعود
تعداد مقالات: 2
1. چندمعنایی واژگان قرآن کریم بر مبنای رویکرد معناشناسی واژگانی شناختی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اسفند 1398

علی اصغر امدادی؛ ابراهیم بدخشان؛ مسعود دهقان


2. بررسی چند‌معنایی فعل «شکستن» براساس انگاره‌ی معناشناسی قالبی

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1398، صفحه 21-43

مسعود دهقان؛ عطیه کرمی