نویسنده = موسوی نسب، سارا
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه بازنمود عواطف واستعاره های مفهومی در زبان ناشنوایان وشنوایان بالغ

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1396، صفحه 43-60

سارا موسوی نسب؛ فریده حق بین