نویسنده = مشکین فام، مهرداد
تعداد مقالات: 1
1. میزان رعایت اقتصاد زبانی در واژه‏گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1397، صفحه 123-134

الهام ایزدی؛ مهرداد مشکین فام