نویسنده = حسینی صفوت، عاطفه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی پیکره بنیاد فرایندهای واجی تضعیف و تقویت در ادوار تاریخی زبان فارسی

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1395، صفحه 159-176

یوسف آرام؛ عاطفه حسینی صفوت