نویسنده = ملیحی لومر، شهناز
تعداد مقالات: 1
1. بررسی جاینام‌های بخش اسالمِ شهرستان تالش

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1395، صفحه 97-114

محرم رضایتی کیشه خاله؛ شهناز ملیحی لومر