نویسنده = حاج محمد جعفر، مریم
تعداد مقالات: 1
1. قلب نحوی در زبان فارسی: رویکرد بهینگی

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1396، صفحه 75-92

شادی داوری؛ مریم حاج محمد جعفر