نویسنده = عسگری، ساناز
تعداد مقالات: 1
1. چندمعنایی فعل حسی ”دیدن“ در زبان فارسی: پژوهشی شناختی و پیکره‌ای

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1396، صفحه 61-73

آزیتا افراشی؛ ساناز عسگری