نویسنده = رزمدیده، پریا
تعداد مقالات: 1
1. مقایسة فرایند سایشی شدگی در گونه های زبانی استان کرمان

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1392، صفحه 105-121

پریا رزمدیده؛ عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا