نویسنده = مدرسی قوامی، گلناز
تعداد مقالات: 1
1. کارکرد‌های گفتمانی تغییر ترتیب موضوع‌های اصلی جمله در زبان فارسی

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1396، صفحه 85-97

نازنین طباطبایی؛ گلناز مدرسی قوامی