نویسنده = صفری، علی
تعداد مقالات: 1
1. تناوب مکانی در زبان فارسی: رویکردی ساختمند

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1395، صفحه 35-58

علی صفری