نویسنده = شکری فومشی، محمد
تعداد مقالات: 1
1. سرود بزرگ خرَد. کشف نخستین دستنویسِ مانوی در ایران

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1394، صفحه 1-24

محمد شکری فومشی