نویسنده = صیادانی، علی
تعداد مقالات: 1
1. وام واژه های فارسی دیوان ابن هانی؛ شاعر شیعه اندلس

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1393، صفحه 143-157

علی صیادانی