نویسنده = میرطلائی، مائده السادات
تعداد مقالات: 1
1. وزن اشعار عامیانه همدانی

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1395، صفحه 177-186

مائده السادات میرطلائی؛ پریسا کیانی