نویسنده = پهلوان نژاد، محمدرضا
تعداد مقالات: 3
1. مفهوم‌سازی «هنوز» در دستور شناختی

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1397، صفحه 61-82

محمدرضا پهلوان نژاد؛ علی ایزانلو؛ حامد اکبرپور


2. نگاهی دیگر به دیگر؛ رویکردی شناختی

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1396، صفحه 55-71

محمد‌رضا پهلوان‌نژاد؛ علی ایزانلو؛ حامد اکبرپور


3. بررسی و توصیف معنای واژه‌ی «حتی» در زبان فارسی از دیدگاه معنی‌شناسی شناختی

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1391، صفحه 93-106

محمد‌رضا پهلوان‌نژاد؛ حامد اکبرپور