نویسنده = آزادی، محمدجواد
تعداد مقالات: 1
1. رابطه میان فراوانی واژگان تک کلمه‌ای قرآن و طول آنها برحسب حرف

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1395، صفحه 143-154

ولی جهانگیری؛ محمدجواد آزادی؛ محمدنبی احمدی