نویسنده = قیاسوند، مریم
تعداد مقالات: 1
1. تناوب های فاعل فرعی در فارسی

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1394، صفحه 85-101

مریم قیاسوند