نویسنده = رستم بیک تفرشی، آتوسا
تعداد مقالات: 1
1. اطلس گویشی و اندازه‌گیری فاصله‌های گویشی در استان یزد

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1394، صفحه 57-74

آتوسا رستم بیک تفرشی