نویسنده = طارمی، طاهره
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه میزان انطباق صورت مکتوب و ملفوظِ نوشتار در زبان فارسی و انگلیسی

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1392، صفحه 23-39

طاهره طارمی؛ عادل رفیعی