نویسنده = رحیمیان، جلال
تعداد مقالات: 2
1. راه‌های بیان التزام و کاربردهای صورت‌های التزامی در زبان فارسی

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1398، صفحه 47-57

جلال رحیمیان؛ علیرضا خرمائی


2. نقش‌های «خواه» در فارسی امروز

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-12

جلال رحیمیان؛ مهرزاد منصوری