نویسنده = محمد پور، خیرالنساء
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل عناصر داستانی ویس و رامین

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 129-138

خیرالنساء محمد پور