نویسنده = شاه حسینی، فائقه
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل گذرایی افعال «زیرشمول فعل گفتن» بر اساس نظریة پیش‌نمونه

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 57-66

فائقه شاه حسینی