نویسنده = روحی، مهری
تعداد مقالات: 1
1. استعارة اسامی خاص در زبان فارسی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 131-138

مهری روحی