نمایه نویسندگان

آ

 • آرام، یوسف واژه های مرکب اولیة غیر فعلی در زبان ترکی آذربایجانی [دوره 3، شماره 6، 1392، صفحه 161-175]

ا

 • اخیانی، جمیله سبک‌شناسی ویژگی های صرفی نثر تاریخ بیهقی و مقایسة آن با فارسی معاصر [دوره 3، شماره 6، 1392، صفحه 21-37]
 • ایزدی فر، راحله تغییر انطباق در زبان های ایرانی: رویکردی بر اساس دستور ساختاری،جفری هیگ،2008 [دوره 3، شماره 5، 1392، صفحه 261-267]
 • اسلامی، محرم سبک‌شناسی ویژگی های صرفی نثر تاریخ بیهقی و مقایسة آن با فارسی معاصر [دوره 3، شماره 6، 1392، صفحه 21-37]
 • افراشی، آزیتا تحلیل استعاره های مفهومی در یک طبقه بندی جدید با تکیه بر نمــونه هایی از زبان های فارسی و اسپانیایی [دوره 3، شماره 5، 1392، صفحه 141-165]

ب

 • بی جن خان، محمود بررسی الگوهای ساختواژی عربی وارد شده در زبان فارسی [دوره 3، شماره 5، 1392، صفحه 1-22]

ت

 • توانگر، منوچهر پنج کلان الگوی استعاری در رباعیات اصیل خیام [دوره 3، شماره 6، 1392، صفحه 89-104]

ح

 • حسامی، تورج تحلیل استعاره های مفهومی در یک طبقه بندی جدید با تکیه بر نمــونه هایی از زبان های فارسی و اسپانیایی [دوره 3، شماره 5، 1392، صفحه 141-165]
 • حسن دوست، محمد خوهل و لغات مربوط به آن در زبان فارسی [دوره 3، شماره 6، 1392، صفحه 1-6]

ر

 • راسخ مهند، محمد بررسی شبکه معنایی حروف اضافه ی «در» و «سر» [دوره 3، شماره 5، 1392، صفحه 95-111]
 • رحمتی ترکاشوند، مریم وامواژه های فارسی در دیوان بحتری [دوره 3، شماره 5، 1392، صفحه 41-64]
 • رحیمی خویگانی، محمد تأثیر زبان عربی بر تطابق مسنداسمی با مسند الیه جمع، در زبان فارسی [دوره 3، شماره 6، 1392، صفحه 177-188]
 • رزمدیده، پریا مقایسة فرایند سایشی شدگی در گونه های زبانی استان کرمان [دوره 3، شماره 6، 1392، صفحه 105-121]
 • رضایی، حدائق بررسی شناختی مقولة «بر» در گلستان سعدی [دوره 3، شماره 6، 1392، صفحه 7-19]
 • رضایی، والی پنج کلان الگوی استعاری در رباعیات اصیل خیام [دوره 3، شماره 6، 1392، صفحه 89-104]
 • رفیعی، عادل مقایسه میزان انطباق صورت مکتوب و ملفوظِ نوشتار در زبان فارسی و انگلیسی [دوره 3، شماره 5، 1392، صفحه 23-39]
 • رنجبر ضرابی، نفیسه بررسی شبکه معنایی حروف اضافه ی «در» و «سر» [دوره 3، شماره 5، 1392، صفحه 95-111]

س

 • ساسانی، فرهاد بیان استعاری غم و شادی در گفتار روزمره‌ [دوره 3، شماره 5، 1392، صفحه 114-139]
 • ساسانی، فرهاد بررسی سیر دگرگونی بازنمایی زبانی مذهب در آثار محسن مخملباف [دوره 3، شماره 6، 1392، صفحه 61-87]
 • سبزعلیپور، جهاندوست شکل های فروپاشی ساخت ارگتیو در زبان های تاتی، تالشی و گیلکی [دوره 3، شماره 5، 1392، صفحه 167-182]
 • سلیمانزاده نجفی، سید رضا تأثیر زبان عربی بر تطابق مسنداسمی با مسند الیه جمع، در زبان فارسی [دوره 3، شماره 6، 1392، صفحه 177-188]

ش

 • شکوری بیرون، مریم سبک‌شناسی ویژگی های صرفی نثر تاریخ بیهقی و مقایسة آن با فارسی معاصر [دوره 3، شماره 6، 1392، صفحه 21-37]

ص

 • صراحی، محمد امین بررسی مقایسه ای استعاره های خشم در زبان فارسی و انگلیسی [دوره 3، شماره 6، 1392، صفحه 39-60]

ط

 • طارمی، طاهره مقایسه میزان انطباق صورت مکتوب و ملفوظِ نوشتار در زبان فارسی و انگلیسی [دوره 3، شماره 5، 1392، صفحه 23-39]
 • طبیب زاده، امید بررسی وزن شعر عروضی فارسی بر اساس نظریة تکرار [دوره 3، شماره 5، 1392، صفحه 183-203]

ع

 • علایی ابوذر، الهام بررسی الگوهای ساختواژی عربی وارد شده در زبان فارسی [دوره 3، شماره 5، 1392، صفحه 1-22]
 • عموزاده، محمد بررسی مقایسه ای استعاره های خشم در زبان فارسی و انگلیسی [دوره 3، شماره 6، 1392، صفحه 39-60]

ف

 • فیاضی، مریم سادات تکرار در گویش گیلکی [دوره 3، شماره 6، 1392، صفحه 135-159]
 • فولادی، فاطمه بررسی سیر دگرگونی بازنمایی زبانی مذهب در آثار محسن مخملباف [دوره 3، شماره 6، 1392، صفحه 61-87]

ق

ک

 • کرد زعفرانلو کامبوزیا، عالیه مقایسة فرایند سایشی شدگی در گونه های زبانی استان کرمان [دوره 3، شماره 6، 1392، صفحه 105-121]
 • کرمانی، معصومه بررسی شناختی مقولة «بر» در گلستان سعدی [دوره 3، شماره 6، 1392، صفحه 7-19]
 • کمالی، مهدی نقد و بررسی کتاب فرهنگ اوزان شعر فارسی تألیف دکتر تقی وحیدیان کامیار [دوره 3، شماره 5، 1392، صفحه 229-252]

گ

 • گندمکار، راحله بازنمایی ظرفیت [دوره 3، شماره 5، 1392، صفحه 253-260]
 • گندمکار، راحله معرفی و نقد ویویان ایوانز، واژه‏ ها چگونه معنی می‏ دهند: مفاهیم واژگانی، الگوهای شناختی و ساختار معنی [دوره 3، شماره 6، 1392، صفحه 189-195]

م

 • محمدی، علی قابلیت های زبان فارسی و موانع جهانی شدن آن [دوره 3، شماره 5، 1392، صفحه 205-228]
 • مختاری، شهره بررسی شناختی مقولة «بر» در گلستان سعدی [دوره 3، شماره 6، 1392، صفحه 7-19]
 • میرزایی، فرامرز وامواژه های فارسی در دیوان بحتری [دوره 3، شماره 5، 1392، صفحه 41-64]
 • ملکیان، معصومه بیان استعاری غم و شادی در گفتار روزمره‌ [دوره 3، شماره 5، 1392، صفحه 114-139]
 • موسوی، ندا بررسی وزن شعر عروضی فارسی بر اساس نظریة تکرار [دوره 3، شماره 5، 1392، صفحه 183-203]

ن

 • نعمتی، فاطمه بررسی تطبیقی خوشۀ همخوانی آغازین در زبان فارسی و عربی [دوره 3، شماره 6، 1392، صفحه 123-134]
 • نغزگوی کهن، مهرداد بررسی تأثیر زبان عربی بر نظام واجی زبان فارسی وگونه های آن [دوره 3، شماره 5، 1392، صفحه 65-94]
 • نقشبندی، زانیار درسنامة دستور ساختی؛ ویراستة توماس هافمن و گریم تروسدال1 ؛ 2013 [دوره 3، شماره 6، 1392، صفحه 197-205]

و

 • ویسی حصار، رحمان پنج کلان الگوی استعاری در رباعیات اصیل خیام [دوره 3، شماره 6، 1392، صفحه 89-104]