نمایه نویسندگان

ا

 • ارباب، سپیده بررسی و طبقه‌بندی دشواژه‌های رایج فارسی در تداول عامه [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 107-124]
 • ایزدی فر، راحله فرهنگ تاتی، دکتر جهاندوست سبزعلیپور، فرهنگ ایلیا، رشت، 1390، 425 ص. [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 149-156]
 • اسفندیاری، نسیم بررسی مقایسه ای ساخت اضافه در زبان فارسی بر اساس الگوی های شناختی و غیرشناختی [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 59-91]
 • اکبرپور، حامد بررسی و توصیف معنای واژه‌ی «حتی» در زبان فارسی از دیدگاه معنی‌شناسی شناختی [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 93-106]

پ

ج

ح

 • حسن‌دوست، محمّد ملاحظات ریشه‌شناختى دربارة چند فعل کهن فارسى [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 1-12]
 • حسینی معصوم، سید محمّد کاربرد پیکره های زبانی پویا در ترجمه اینترنتی متون فارسی به انگلیسی؛ بررسی عوامل مؤثر در بروز خطا [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 129-147]

خ

 • خرمایی، علیرضا تفاوت‌های گفتمانی و نحوی جملات گسسته و شبه‌گسسته در زبان فارسی [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 33-63]

د

 • داوری، شادی شبه وند شدگی [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 65-85]
 • داوری، شادی دستوری زدایی، موریل نورد، 2009 [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 177-182]

ذ

 • ذاکر، آرمان معنا در افعال ساخته شده از فرایند تبدیل در زبان فارسی [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 37-58]

ر

 • راسخ مهند، محمد گزاره های غیرفعلی در زبان فارسی [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 19-32]
 • رضایی، والی بررسی رده شناختی ویژگی‌های نشانه‌گذاری و رفتاری ساخت‌های دو مفعولی در زبان فارسی [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 125-144]

س

 • سبزیان پور، وحید بررسی دادورزی ایرانیان در منابع عربی و مقایسه آن با نهج البلاغه [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 145-169]
 • سلیمی، علی بررسی تطبیقی دیدگاه های نقدی نیمایوشیج و نازک الملائکه [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 107-127]

ش

 • شقاقی، ویدا معنا در افعال ساخته شده از فرایند تبدیل در زبان فارسی [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 37-58]

ص

 • صالحی، پیمان بررسی دادورزی ایرانیان در منابع عربی و مقایسه آن با نهج البلاغه [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 145-169]

ط

 • طباطبایی، علاءالدین مقایسه رده‌شناختی اسم مرکب در فارسی و انگلیسی [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 1-17]
 • طباطبایی، نازنین تفاوت‌های گفتمانی و نحوی جملات گسسته و شبه‌گسسته در زبان فارسی [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 33-63]

ع

 • عموزاده، محمد بررسی مقایسه ای ساخت اضافه در زبان فارسی بر اساس الگوی های شناختی و غیرشناختی [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 59-91]

غ

 • غضنفری، مصطفی کاربرد پیکره های زبانی پویا در ترجمه اینترنتی متون فارسی به انگلیسی؛ بررسی عوامل مؤثر در بروز خطا [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 129-147]

ق

ک

م

 • مرآتی، مهدی بررسی تطبیقی دیدگاه های نقدی نیمایوشیج و نازک الملائکه [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 107-127]
 • موسوی، ندا وزن شعر: یک تئوری جدید، نایجل فب (و) موریس هله، 2008 [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 171-175]

ن

ه

 • هاشمی، معصومه ساخت کنایی در گویش دشتی [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 13-36]
 • هوشمند، مژگان بررسی رده شناختی ویژگی‌های نشانه‌گذاری و رفتاری ساخت‌های دو مفعولی در زبان فارسی [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 125-144]