نمایه نویسندگان

آ

 • آقاگلزاده، فردوس فرایندهای واجی تضعیف در گونه‌های کردی ایلامی [دوره 5، شماره 9، 1394، صفحه 207-225]

ا

 • احمدخانی، جلال هم‌پایگی عطفی در زبان فارسی [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 197-217]
 • ارجمندی، معصومه گروه - واژه‌های ساختی در زبان فارسی: پیوستاری میان واژگان و نحو [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 109-126]
 • ایزدی فر، راحله عوامل رقیب در دستور و کاربرد برایان مک‌وینی، آندری مالچوکو، و ادیت موراوسیک، 2014 [دوره 5، شماره 9، 1394، صفحه 277-284]
 • ایزدی فر، راحله کُرُشی، توصیف دستوری پیکره بنیاد مریم نورزایی، کارینا جهانی، اِریک آنونبی، و عباس علی آهنگر، اوپسالا 2015 [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 219-224]
 • افراشی، آزیتا شبکۀ معنایی قالب‌بنیاد (فریم‌نت) در زبان فارسی [دوره 5، شماره 9، 1394، صفحه 261-282]

ب

 • بامشادی، پارسا بررسی و نقد کتاب دانشگاهی [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 225-232]
 • بی جن خان، محمود مدل‌سازیِ نوای گفتارِ کانونی در فارسی: رویکردی تولیدی ـ نقش‌گرا [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 37-56]
 • بدیعی، مرضیه حذف همخوان‌های انسدادی تیغه‌ای و اصل مرز اجباری در نظریه‌های غیرخطی [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 91-108]

ث

 • ثباتی، الهام فرایندهای واجی تضعیف در گونه‌های کردی ایلامی [دوره 5، شماره 9، 1394، صفحه 207-225]

خ

 • خدری، نجمه بررسی پیوستار گذرایی در فعل های گروهی فارسی [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 25-35]
 • خرمایی، علیرضا تصویری نو از جهت مجهول در زبان فارسی بر اساس چارچوب نقس‌گرایانه گیون [دوره 5، شماره 9، 1394، صفحه 49-84]

ر

 • راسخ مهند، محمد تاثیر گذرایی بر ساخت جمله در زبان فارسی [دوره 5، شماره 9، 1394، صفحه 1-47]
 • رحماتی، شفق نظام واژه ها و اصطلاحات خویشاوندی در زبان ها و گویش های ایرانی [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 157-175]
 • رستم بیک تفرشی، آتوسا اطلس گویشی و اندازه‌گیری فاصله‌های گویشی در استان یزد [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 57-74]
 • رضایی، والی رده شناسی فضا در زبان فارسی [دوره 5، شماره 9، 1394، صفحه 103-127]
 • رضائی، حدائق بررسی ساختار آغازین مکالمه تلفنی در زبان فارسی [دوره 5، شماره 9، 1394، صفحه 129-150]

س

ش

 • شاه ناصری، شادی بررسی زبانگونه مخفی جوانان در روابط گروهی بر اساس رویکرد همسان سازی [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 147-156]
 • شکری فومشی، محمد سرود بزرگ خرَد. کشف نخستین دستنویسِ مانوی در ایران [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 1-24]

ص

 • صامتی، حسین مدل‌سازیِ نوای گفتارِ کانونی در فارسی: رویکردی تولیدی ـ نقش‌گرا [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 37-56]
 • صفائی اصل، اسماعیل رده شناسی ترتیب واژه ها در زبان آذربایجانی [دوره 5، شماره 9، 1394، صفحه 165-186]

ط

ع

 • عاصی، سید مصطفی شبکۀ معنایی قالب‌بنیاد (فریم‌نت) در زبان فارسی [دوره 5، شماره 9، 1394، صفحه 261-282]
 • عاصی، مصطفی مدل‌سازیِ نوای گفتارِ کانونی در فارسی: رویکردی تولیدی ـ نقش‌گرا [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 37-56]
 • عبدالهی، فرزانه فعل شبه‌معین ضمیری در زبان فارسی [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 127-145]
 • عطایی قهفرخی، الهه بررسی ساختار آغازین مکالمه تلفنی در زبان فارسی [دوره 5، شماره 9، 1394، صفحه 129-150]
 • علی نژاد، بتول حذف همخوان‌های انسدادی تیغه‌ای و اصل مرز اجباری در نظریه‌های غیرخطی [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 91-108]

ق

 • قیاسوند، مریم تناوب های فاعل فرعی در فارسی [دوره 5، شماره 9، 1394، صفحه 85-101]

ک

م

 • محمدی، علی تحلیل و بررسی نام‌آواها در زبان کردی و پژوهشی در مصداق‌های کُردی و فارسی آن [دوره 5، شماره 9، 1394، صفحه 245-260]
 • محمدی راد، مسعود تاثیر گذرایی بر ساخت جمله در زبان فارسی [دوره 5، شماره 9، 1394، صفحه 1-47]
 • مسگرخویی، مریم بازنمود اطلاعات شیوه در فعل‌های حرکتی فارسی براساس نظریة الگوهای واژگانی‌شدگی [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 75-90]
 • مقدم، الهام انطباق در زبان سُهی [دوره 5، شماره 9، 1394، صفحه 187-205]
 • منصوری، مهرزاد نظام واژه ها و اصطلاحات خویشاوندی در زبان ها و گویش های ایرانی [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 157-175]
 • موسوی، سید حمزه رده شناسی فضا در زبان فارسی [دوره 5، شماره 9، 1394، صفحه 103-127]
 • موسوی، مریم تصویری نو از جهت مجهول در زبان فارسی بر اساس چارچوب نقس‌گرایانه گیون [دوره 5، شماره 9، 1394، صفحه 49-84]

ن

 • نایب لوئی، فاطمه شبکۀ معنایی قالب‌بنیاد (فریم‌نت) در زبان فارسی [دوره 5، شماره 9، 1394، صفحه 261-282]
 • نعمتی، فاطمه حرف اضافه ی «سی» در دلواری: بازمانده ای از حروف اضافه ی فارسی باستان یا سرانجام دستوری شدگی اسم؟ [دوره 5، شماره 9، 1394، صفحه 227-243]
 • نغزگوی کهن، مهرداد هم‌پایگی عطفی در زبان فارسی [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 197-217]
 • نقشبندی، عبدالستار تحلیل و بررسی نام‌آواها در زبان کردی و پژوهشی در مصداق‌های کُردی و فارسی آن [دوره 5، شماره 9، 1394، صفحه 245-260]
 • نوروزی، سیما حرف اضافه ی «سی» در دلواری: بازمانده ای از حروف اضافه ی فارسی باستان یا سرانجام دستوری شدگی اسم؟ [دوره 5، شماره 9، 1394، صفحه 227-243]

و

 • واعظی، هنگامه گروه - واژه‌های ساختی در زبان فارسی: پیوستاری میان واژگان و نحو [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 109-126]

ی

 • یاس فرد، غزال بررسی آزمایشگاهی واکه [ɑ] در زبان فارسی بر اساس نظریه آواشناسی فانت [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 177-196]