نمایه نویسندگان

آ

 • آزموده، حسن جنبه‌های دستور معترضه بر اساس نمونه‌هایی از زبان فارسی [دوره 4، شماره 7، 1393، صفحه 45-67]
 • آزموده، حسن فرآیند حذف و نشانداری: محل تولید همخوان‌ها در زبان فارسی [دوره 4، شماره 8، 1393، صفحه 11-26]
 • آقا محمدیان شعرباف، حمیدرضا بررسی چگونگی درک زمان افعال در چهارچوب معناشناسی پیش فرض براساس نتایج به دست آمده از ردیابی چشمی [دوره 4، شماره 8، 1393، صفحه 81-99]

ا

 • ایزدی فر، راحله رده شناسی زبان های ایرانی، دکتر محمد دبیرمقدم [دوره 4، شماره 7، 1393، صفحه 283-294]
 • اسلامی راسخ، عباس پیوستگی و همبستگی "زن" در تحلیل پیکره-بنیاد ضرب‌المثل‌های ایرانی:بررسی تطبیقی تحلیل گفتمان [دوره 4، شماره 8، 1393، صفحه 101-119]
 • ایمانی، آسیه پیوستگی و همبستگی "زن" در تحلیل پیکره-بنیاد ضرب‌المثل‌های ایرانی:بررسی تطبیقی تحلیل گفتمان [دوره 4، شماره 8، 1393، صفحه 101-119]

ب

 • بدخشان، ابراهیم تأثیر محدودیت رعایت توالی رسایی بر فرایندهای واجی و آوایی زبان کردی (گویش کلهری) [دوره 4، شماره 8، 1393، صفحه 35-45]

ت

 • ترابی، مریم انضمام مفعول و ارتباط آن با نوع عمل در زبان فارسی [دوره 4، شماره 8، 1393، صفحه 55-79]

ج

 • جهانگیری، نادر بررسی چگونگی درک زمان افعال در چهارچوب معناشناسی پیش فرض براساس نتایج به دست آمده از ردیابی چشمی [دوره 4، شماره 8، 1393، صفحه 81-99]

ح

 • حامی دوست، معصومه بررسی پدیدة دوزبانگی در گسترة جغرافیایی شهر رشت [دوره 4، شماره 7، 1393، صفحه 19-43]
 • حسینی معصوم، سید محمد بررسی تطبیقی طنین‌معنایی برخی ترکیبات فعلی در زبان فارسی و انگلیسی [دوره 4، شماره 7، 1393، صفحه 219-243]

خ

 • خرمایی، علیرضا بررسی رابطة میان مبتدا، مبتداسازی و پیش‌‌‌انگارة موضوعیت در زبان فارسی [دوره 4، شماره 7، 1393، صفحه 1-17]

د

 • داوری، شادی نمود تکمیلی در زبان فارسی [دوره 4، شماره 7، 1393، صفحه 169-191]
 • داوری، شادی نقد و معرفی کتاب راهنمای دستور ساختمند آکسفورد (2013)، به کوشش توماس هافمن و گریم تروزدال. آکسفورد: انتشارات دانشگاه آکسفورد. [دوره 4، شماره 8، 1393، صفحه 167-174]
 • دشتبانی، شکوفه پیکرة متنی تطبیقی فارسی-انگلیسی حوزة تخصصی فاوا [دوره 4، شماره 8، 1393، صفحه 121-141]

ر

 • رازانی، آرزو سیر و توالی زمان در چند واژه زبان فارسی [دوره 4، شماره 7، 1393، صفحه 115-138]
 • راسخ مهند، محمد پیدایش افعال‏ دوگانه در زبان فارسی [دوره 4، شماره 7، 1393، صفحه 69-95]
 • راسخ مهند، محمد ساخت‌گرایی یا نقش‌گرایی؟ درآمدی بر مجادله لازار و گیون [دوره 4، شماره 7، 1393، صفحه 277-282]
 • رضایی، والی انضمام مفعول و ارتباط آن با نوع عمل در زبان فارسی [دوره 4، شماره 8، 1393، صفحه 55-79]
 • رضایتی کیشه خاله، محرم بررسی پدیدة دوزبانگی در گسترة جغرافیایی شهر رشت [دوره 4، شماره 7، 1393، صفحه 19-43]
 • روشن، بلقیس بررسی تطبیقی طنین‌معنایی برخی ترکیبات فعلی در زبان فارسی و انگلیسی [دوره 4، شماره 7، 1393، صفحه 219-243]

ز

 • زارعی پور، پروانه بررسی ر- آواهای گویش مینابی [دوره 4، شماره 7، 1393، صفحه 245-262]
 • زمانی، محمد تأثیر محدودیت رعایت توالی رسایی بر فرایندهای واجی و آوایی زبان کردی (گویش کلهری) [دوره 4، شماره 8، 1393، صفحه 35-45]

ش

 • شهیدی، اشرف السادات بررسی تطبیقی طنین‌معنایی برخی ترکیبات فعلی در زبان فارسی و انگلیسی [دوره 4، شماره 7، 1393، صفحه 219-243]

ص

 • صیادانی، علی وام واژه های فارسی دیوان ابن هانی؛ شاعر شیعه اندلس [دوره 4، شماره 8، 1393، صفحه 143-157]

ع

 • عباسی، سیده مرضیه بررسی رابطة میان مبتدا، مبتداسازی و پیش‌‌‌انگارة موضوعیت در زبان فارسی [دوره 4، شماره 7، 1393، صفحه 1-17]
 • عبدالملکی، علی وام‌گیری فعلی در زبان‌های فارسی، کردی و ترکی‌آذربایجانی [دوره 4، شماره 7، 1393، صفحه 97-113]
 • علی‌نژاد، بتول فرآیند حذف و نشانداری: محل تولید همخوان‌ها در زبان فارسی [دوره 4، شماره 8، 1393، صفحه 11-26]
 • عموزاده، محمد جنبه‌های دستور معترضه بر اساس نمونه‌هایی از زبان فارسی [دوره 4، شماره 7، 1393، صفحه 45-67]

غ

 • غیاثیان، مریم سادات بررسی تطبیقی طنین‌معنایی برخی ترکیبات فعلی در زبان فارسی و انگلیسی [دوره 4، شماره 7، 1393، صفحه 219-243]

ف

 • فتاحی، مهدی غلت‌سازی واکه به عنوان راهکاری برای رفع التقای واکه‌ها بررسی نمونه‌ای در کردی کلهری [دوره 4، شماره 7، 1393، صفحه 263-275]

ک

 • کریمی دوستان، غلامحسین سیر و توالی زمان در چند واژه زبان فارسی [دوره 4، شماره 7، 1393، صفحه 115-138]
 • کریمی طرقبه، محمد معرفی، و نقد و بررسیِ فرهنگ لغات مخفف [دوره 4، شماره 8، 1393، صفحه 175-186]
 • کمالی، مهدی بررسی تطبیقی اوزان دوری و دوپاره با کاربرد آن ها در غزلیات بیدل دهلوی [دوره 4، شماره 7، 1393، صفحه 139-167]

م

 • محمدی راد، مسعود معرفی و نقد کتاب زبان گورانی گوراجوب، روستایی در غرب ایران، همراه با متون، دستور، و واژگان [دوره 4، شماره 8، 1393، صفحه 159-165]
 • مدرسی قوامی، گلناز نگاهی دیگر به ویژگی های صوت شناختی واکه های کوتاه و بلند در زبان فارسی [دوره 4، شماره 8، 1393، صفحه 1-9]
 • منصوری، یدالله دگرگونی چندگانة برخی آواهای ایرانی باستان در زبان فارسی [دوره 4، شماره 8، 1393، صفحه 47-55]
 • منصوری زاده، محرم پیکرة متنی تطبیقی فارسی-انگلیسی حوزة تخصصی فاوا [دوره 4، شماره 8، 1393، صفحه 121-141]
 • موسوی، ندا مقایسۀ الگوی کشش واکه ای در دو خوانش متفاوت شعر عروضی [دوره 4، شماره 8، 1393، صفحه 27-33]

ن

 • نصیری، محمد پیکرة متنی تطبیقی فارسی-انگلیسی حوزة تخصصی فاوا [دوره 4، شماره 8، 1393، صفحه 121-141]
 • نغزگوی کهن، مهرداد وام‌گیری فعلی در زبان‌های فارسی، کردی و ترکی‌آذربایجانی [دوره 4، شماره 7، 1393، صفحه 97-113]
 • نوربخش بیدختی، سهیلا بررسی چگونگی درک زمان افعال در چهارچوب معناشناسی پیش فرض براساس نتایج به دست آمده از ردیابی چشمی [دوره 4، شماره 8، 1393، صفحه 81-99]

ه

 • هاشمی زرج آباد، حسین بازنگاهی به پسوند –گری با نگاهی به داده‌هایی از آذربایجانی [دوره 4، شماره 7، 1393، صفحه 193-217]