نمایه نویسندگان

آ

 • آرام، یوسف بررسی فرایند اشتقاق در زبان ترکی آذربایجانی [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 185-207]

ا

 • ایزدی فر، راحله خوشة همخوا ن در گویش گرجی شهرستان فریدون‌شهر [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 115-129]

ب

پ

 • پیرحیاتی، علی بررسی یک فرآیند صرفی-واجی در فارسی محاوره‌ای [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 85-91]
 • پهلوان نژاد، محمدرضا بررسی هنجارگریزی در شعر شفیعی کدکنی بر مبنای الگوی لیچ [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 113-128]

ت

 • ترکاشوند، مریم ویژگی‌های زبان‌شناختی و سبک‌شناختی در شعر باباطاهر عریان [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 19-56]

ح

 • حیدری زادی، رضا تحلیل ضمایر و معرفگی بر مبنای نگرش زبان شناسی شناختگرا [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 65-83]
 • حسینی، مصطفی معنای ضمنی و اهمیت آن در شعر [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 139-147]

خ

 • خانمحمدی، محمد حسین شیوه‌های زبانی شخصیت‌پردازی در داستانهای کوتاه سیمین دانشور [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 67-85]

ر

 • راسخ مهند، محمد نقش ساخت اطلاعی در ترجمه [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 1-17]
 • رشیدی، فریبا فروغ فرخزاد، فرزند جهان امروز [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 139-156]
 • روحی، مهری استعارة اسامی خاص در زبان فارسی [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 131-138]

ش

 • شاه حسینی، فائقه تحلیل گذرایی افعال «زیرشمول فعل گفتن» بر اساس نظریة پیش‌نمونه [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 57-66]

ص

 • صادقی اصفهانی، لیلا گفتمان دلالی سکوت از دیدگاه زبان‌شناسی (تقاطع سکوت در تعامل اجتماعی و سکوت روایی) [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 163-183]
 • صیفوری، شهلا رویکردی شناختی به لفظ‌گرایی در نابینایان مادرزاد [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 41-50]

ظ

ع

 • عموزاده، محمد انگلیسی به عنوان زبان میانجی جهانی و تأثیر آن بر زبان‌های دیگر [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 177-187]

ق

ک

گ

 • گل احمر، احسان انگلیسی به عنوان زبان میانجی جهانی و تأثیر آن بر زبان‌های دیگر [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 177-187]
 • گلشائی، رامین آشنایی با ELAN: نرم‌افزار نشانه‌گذاری و تحلیل منابع زبانی چندرسانه‌ای [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 51-63]

م

 • محمدی، علی ویژگی‌های زبان‌شناختی و سبک‌شناختی در شعر باباطاهر عریان [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 19-56]
 • محمدی، علی پَژوهش یا پِژوهش [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 189-204]
 • محمد پور، خیرالنساء تحلیل عناصر داستانی ویس و رامین [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 129-138]
 • محمودی بختیاری، بهروز نمایشنامه اوستاد نوروز پینه‌دوز: منبعی مهم برای مطالعه فارسی گفتاری دوره قاجار [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 87-111]
 • مدرسی، بهرام رویکردی شناختی به لفظ‌گرایی در نابینایان مادرزاد [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 41-50]
 • مرادی، ابراهیم بررسی نقش معنایی پسوند-ی ‌در ز بان فارسی [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 93-114]
 • مسکوک، لیلا استعاره در اشعار نصرت رحمانی [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 149-162]

ن

 • نغزگوی کهن، مهرداد توصیف ساخت‌های تحلیلی فعل در زبان فارسی براساس دستور واژی‌نقشی [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 19-40]

ه

 • هاشمیان، لیلا فروغ فرخزاد، فرزند جهان امروز [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 139-156]