تجزیه و تحلیل الگوی آهنگ پاره‌گفتارهایِ گونه‌ی کاشانی در مقایسه با فارسی معیار بر اساس مدل شیب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبانشناسی، دانشکده ادبیات، دانشگاه الزهرا (س)

2 دانشیار گروه زبانشناسی، دانشکده ادبیات، دانشگاه الزهرا (س)

3 دانشیار گروه زبانشناسی، دانشکده ادبیات، دانشگاه بین ­المللی قزوین

10.22084/rjhll.2022.25579.2196

چکیده

هدف این پژوهش، بعد از ارائه‌ی توصیفی جامع از الگوی آهنگ پاره‌گفتارهای خبری، پرسشی و تعجبیِ گونه‌های کاشانی و تهرانی، معرفی پارامترهای تمایزدهنده‌ی گونه‌ی زبانی در چهارچوب مدل شیب است. به این منظور، متناسب با هر یک از 224 فایل صوتیِ پایگاه داده‌ها، یک شبکه‌متنی در Praat به‌شیوه‌ی دستی در 3 لایه شاملِ لایه‌ی سطح آوایی، لایه‌ی مرز عناصر زبانی (نواخت مرزی، تکیه‌ی زیروبمی، سکوت و اتصال / پیوستگی) و لایه‌ی قله‌ها و دره-ها، ایجاد شد. در ادامه، 7 همبسته‌های آکوستیکی برای دو عنصر زبانیِ تکیه‌ی زیروبمی و نواخت پایانی، در هر جمله به منظور مقایسه، اندازه‌گیری و در فضای spss ذخیره شد. نتایج عینی و آماری نشان داد همبسته‌های آکوستیکیِ معرفی‌شده در مدل تیلر پتانسیل تمایز دو گونه‌ی کاشانی و تهرانی را از یکدیگر دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات