بررسی عددواژه‌های فارسی برپایه برخی جهانی‌های رده‌شناسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه زبان‌شناسی و مطالعات ترجمه، دانشکده ایران شناسی دکتر حسین تجدد، دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان

10.22084/rjhll.2022.25057.2185

چکیده

پژوهش حاضر قصد دارد با ارائۀ چهار جهانی در مورد عددواژه‌ها به مقایسۀ بسامد عددواژه‌های ساده و مرکب، تعیین عدد پایه ، تعیین بسامد کمی و کیفی عملیات ریاضی و تعیین ترتیب قرارگیری سازه‌ها در عددواژه‌هایفارسی بپردازد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که رفتار عددواژه‌های فارسی با جهانی‌های اول، دوم و سوم پژوهش حاضر همخوانی نسبتا بالایی دارد. در این زبان تنها بیست عددواژۀ ساده در سه ناحیه وجود دارد و با افزایش مقدار کمی عدد، ساختار عددواژۀ متناظر نیز تمایل به تغییر از ساده به ترکیبی دارند. فارسی تنها عدد 10 را به عنوان عدد پایه به کار می‌برد. بالاترین بسامد عملیات ریاضی جمع و سپس ضرب است اما عملیات تفریق و تقسیم در این زبان وجود ندارد. در حالی که براساس جهانی اخر، زبان‌ها ترجیح می‌دهند یکی از دو ترتیب هسته-وابسته یا وابسته-هسته را به کار برند، فارسی هر دو الگو ی را در مورد عددواژه‌ها به کار می‌برد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات