بررسی تطبیقی ضرب المثل های منطقه ی کلیایی با ضرب المثل های فارسی و انگلیسی ، بر مبنای کتاب درآمدی بر زباشناسی شناختی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار‌گروه زبان و ادبیات فارسی،‌ واحد همدان، ‌دانشگاه آزاد اسلامی،‌ همدان، ‌ایران.

2 آموزشکده فنی و حرفه ای سما، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد کرمانشاه،کرمانشاه ، ایران.

10.22084/rjhll.2021.24428.2149

چکیده

ضرب المثل های هم معنا در زبانهای ترکی و کردیِ منطقه ی کلیایی ، همچون میراثی عامیانه و محلی ، با ضرب المثل های فارسی و انگلیسی بر مبنای دیدگاههای کتاب زبانشناسی شناختی سنجیده شده است و اینکه از میان انواع دیدگاهها و نظریات این کتاب آنچه که بیش از همه در تناسب معنایی از حوزه ی کلام عامیانه تا حوزه ی ادبی و علمی ، موجب ترافق مفهومی می شود ، زبان استعاره است و استعاره چه به صورت مفهومی و چه به صورت علمی و ادبی ، بیش از هر نمود مطرح شده در این کتاب ، در ذهن خواننده و شنونده برای برقراری ارتباط معنایی بین ضرب المثل های همگون در زبانهای گوناگون نقش ایفا می کند .

کلیدواژه‌ها

موضوعات