تحلیل تطبیقی راهبردهای فراگفتمان درسرمقاله‌های روزنامه گاردین، تایمز و تهران تایمز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضوهیات علمی زبان و مربی دانشگاه سراسری تفرش(امیرکبیر سابق)

2 دانشگاه علامه طباطبائی

10.22084/rjhll.2021.24751.2167

چکیده

چکیده:

توانایی ارائه یک ایده و اثبات آن از مهارتهای ضروری برای تسلط برمواضع ارتباطی است. این امر با بهره گیری از ابزارهای زبانی محقق می‌گردد. فراگفتمان ازراهبردهای زبانی است که نویسندگان برای برقراری تعامل موثرتر با خواننده و درک بهتر وی استفاده می‌کنند. هدف از این تحقیق مقایسه فراوانی نشانه های فراگفتمان تبادلی و تعاملی، با محور موضوعی کوید 19،طبق الگوی فراگفتمان هایلند (2005)، است. اطلاعات از30 سرمقاله روزنامه گاردین، 30 سر مقاله تایمز و 30 سر مقاله تهران تایمز گردآوری شدند. این تحقیق کمی برحسب معیار درصد فراوانی داده های فراگفتمان درهریک صفحه سرمقاله بیست سطری است. نتایج تحقیق نشان داده است که داده های طبقه فراگفتمان تبادلی درسر مقاله‌ های تهران تایمز بیشترین است. درطبقه فراگفتمان های تعاملی بیشترین داده ها درسرمقاله های گاردین مشاهده گردید. در مجموع، فراگفتمان‌های بکاررفته نشانگر نگرشها و روشهای بلاغتی نویسندگان دربکارگیری راهبردهای فراگفتمانی مورد نظر خود درراستای اهداف و مواضعشان است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات