تحلیل گفتمان انتقادی داستان‌های کوتاه خسرو شاهانی بر پایۀ نظریۀ فرکلاف

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان، ایران

10.22084/rjhll.2020.20610.1991

چکیده

در دورۀ معاصر ،بررسی و تحلیل متون ادبی و ارتباط آن با عوامل اجتماعی و فرهنگی، بسیار مورد توجه قرار گرفته است و یکی از رویکردهای موثر در تحلیل متون ادبی، تحلیل گفتمان انتقادی است. تحلیل گفتمان انتقادی نوعی رویکرد بین‌رشته‌ای است که با تجزیه و تحلیل متن در پی ارائۀ خوانشی نسبتاً دقیق از آن است.
این مقاله به صورت توصیفی-تحلیلی به بررسی محتوای داستان‌های کوتاه خسرو شاهانی براساس نظریۀ تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف می‌پردازد. هدف اصلی این مقاله آن است تا با بهره‌گیری از روش تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف که به زعم بسیاری از پژوهشگران، جامع‌تر از دیگر روشهاست، انعکاس مسائل سیاسی-اجتماعی، فرهنگی و..را در داستان‌های کوتاه خسرو شاهانی کشف کرده و به چگونگی رابطۀ متقابل داستان‌های وی( به عنوان متن) و جامعه بپردازد و از این طریق گفتمان‌های موجود در داستان‌های این نویسنده را تبیین کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات