چندمعنایی واژگان قرآن کریم بر مبنای رویکرد معناشناسی واژگانی شناختی

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استاد

2 استاد دانشگاه کردستان، گروه زبان انگلیسی و زبان شناسی

3 عضو هیات علمی دانشگاه کردستان

10.22084/rjhll.2019.19952.1970

چکیده

چندمعنایی رویدادی است که یک عنصر واژگانی به دو یا چند معنا ارتباط دارد. واژگان چندمعنا در قران، بیش از یک معنا دارند. هدف از پژوهش حاضر تبیین زبان شناختی چندمعنایی در واژگان قرآن و بازنمایی علل ترجمه ها و تفسیرهای مختلف در حوزهی معنایی قرآن است. نگارندگان با تکیه بر روش توصیفی-تحلیلی و رویکرد معناشناسی واژگانی شناختی بروگمان و لیکاف (1998) معانی مختلف چهارده واژه ی چندمعنای قرآن را بررسی نموده اند. نتایج نشان داد که در واژگان چندمعنای قرآن، چند مفهوم در ارتباط با یک مفهوم مرکزی یا سرنمون سازماندهی شده اند که معانی حاشیه ای دورتر از معانی مرکزی هستند که حاصل بسط استعاری هستند. یافته ها نشان داد که با اثبات وجود چندمعنایی در واژگان قرآن کریم مفسران و محققین می توانند همه ی تفسیر-های مختلف آیه را در چارچوب قواعد زبان بپذیرند و یا تنها یک تفسیر را به عنوان تفسیر صحیح تر انتخاب کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات