بررسی دلایل دوبندی بودن ساخت های چندپرسشواژه ای: همپایه و چندگانه

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زبانشناسی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران

2 استادیار گروه زبان انگلیسی، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

3 استادیار گروه زبانشناسی و زبانهای خارجی، دانشگاه پیام نور، اردبیل، ایران

4 گروه زبانشناسی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران، استادیار گروه آموزشی زبان انگلیسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

5 گروه زبان‌شناسی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران، استادیار گروه زبان و ادبیات، دانشگاه فرهنگیان، اردبیل، ایران

10.22084/rjhll.2020.20450.1987

چکیده

ساختهای چندپرسشواژه ای زبان فارسی به دونوع اصلی متوالی وگسسته تقسیم میشوند.گروه متوالی خودشامل دونوع ساده وهمپایه میباشد.درگروه گسسته،پرسشواژه های همپایه جداازهم هستند.دراین جستار برآنیم تابه بررسی دلایل دوبندی بودن ساختهای چندپرسشواژه ای زبان فارسی بپردازیم.بدین منظور،نخست پرسشواژه های متوالی وانواع آن وسپس پرسشواژه های گسسته رامعرفی کرده ودلایل دوبندی بودن هریک رانشان میدهیم.چارچوب نظری جستاربرپایه گراشانین-یوکسِک(2017)است که به اصول بنیادین حاکم برکمینه گرایی چامسکی(1995)پایبندمیباشد.همچنین، بااستفاده ازآزمونهای تعیین سازه وخودکفا(مستقل)مشخص میکنیم که درساختهای پرسشی همپایه،همپایه سازوبه همپایه نخست وابسته است یاهمپایه دوّم.نتایج پژوهش نشان میدهدکه مشترک بودن بخشی ازساختاروحذف سازه مشترک بمنظور برآوردن اقتصادزبان دریکی ازهمپایه هاواشراف چندگانه درساختهای چندپرسشواژه ای وفرایندنحوی همپایه های حاصل ازحرکت متوازی بایک پرسشواژه مشترک درساختهای پرسشی همپایه متوالی نشاندهنده دوبندی بودن این نوع ساختهاست.بررسیها نشان میدهددرزبان فارسی فرایندنحوی جابجایی پرسشواژه پیش ازحرف اضافه وجودندارد.همچنین،این بررسی نشان میدهدهمپایه سازو،هم درساخت پرسشی همپایه متوالی وهم ساخت پرسشی گسسته باهمپایه دوّم،یک سازه راتشکیل میدهدوبه بنددوّم وابسته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات