تعداد مقالات: 259
251. تحلیل تیرگی و شفافیت در اصطلاحات زبان عربی برپایة الگوی نانبرگ

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1399، صفحه 215-236

احمد محمدی اکمل؛ احسان اسمعیلی طاهری؛ سید رضا میر احمدی


252. مقایسه تطبیقی مَثَل‌های دَری و فارسی

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1399، صفحه 237-253

آزاده پشوتنی زاده؛ فریبا شریفیان


253. تحلیلی زبان‌شناختی از پدیدۀ " بدگویی/غیبت"

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 مهر 1399

فاطمه یگانه؛ فرهاد ساسانی


254. فعلهای ‌ معین آغازی در زبان فارسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 مهر 1399

جهاندوست سبزعلیپور؛ فاطمه خاله اقلی تبریزی؛ بهرام خوشنودی


255. ساخت امری در زبان کردی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 مهر 1399

رحمان ویسی حصار


256. آیا واژه بست‌های فارسی متعارفند ؟

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 مهر 1399

بهناز کوکبی سیوکی؛ رویا صدیق ضیابری؛ شادی داوری


257. ساخت معنا در اسم‌های مرکب زبان فارسی به‌عنوان آمیزه‌های مفهومی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مهر 1399

معصومه دیانتی؛ حدائق رضائی


258. دستکاری و مطالعه ادراکی جملات خبری به سؤالی بله/ خیر با استفاده از دو الگوی شیب و همزمان‌سازی- کپی‌برداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آبان 1399

مرضیه بدیعی؛ بتول علی نژاد


259. بررسی دستوری‌شدگ فعل وجهی vastenدر گیلکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آبان 1399

فاطمه تجربه‌کار عربانی؛ مجتبی منشی‌زاده؛ جهاندوست سبزعلیپور