تعداد مقالات: 266
204. تأثیر زبان عربی بر تطابق مسنداسمی با مسند الیه جمع، در زبان فارسی

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1392، صفحه 177-188

سید رضا سلیمانزاده نجفی؛ محمد رحیمی خویگانی


206. وزن اشعار عامیانه همدانی

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1395، صفحه 177-186

10.22084/rjhll.2016.1529

مائده السادات میرطلائی؛ پریسا کیانی


207. افعال معین در زبان فارسی: رویکرد دستوری‌شدگی

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1396، صفحه 181-192

10.22084/rjhll.2018.15339.1791

ایران عبدی


208. نظام حالت در گویش خوانساری با رویکردی رده شناختی

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1396، صفحه 185-199

10.22084/rjhll.2017.9882.1566

پونه مصطفوی؛ سارا فرزین یاسمی


209. پَژوهش یا پِژوهش

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 189-204

علی محمدی


211. ادبِ ‌زبانی در متون تعلیمی امام محمد غزالی

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1398، صفحه 219-237

10.22084/rjhll.2018.16815.1846

محمدرضا طوسی نصرآبادی؛ بهمن زندی؛ بهروز محمودی بختیاری؛ علی رضا قلی فامیان


212. بررسی واژه‌بست‌های ضمیری در گویش خلاری

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1398، صفحه 225-251

10.22084/rjhll.2018.16724.1840

مژگان هوشمند


214. بررسی ر- آواهای گویش مینابی

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1393، صفحه 245-262

پروانه زارعی پور


215. تحلیل و بررسی نام‌آواها در زبان کردی و پژوهشی در مصداق‌های کُردی و فارسی آن

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1394، صفحه 245-260

علی محمدی؛ عبدالستار نقشبندی


216. ساخت پیکرة متنی: طراحی مدل امکان‌سنجی

دوره 10، شماره 20، پاییز و زمستان 1399، صفحه 279-309

10.22084/rjhll.2019.19680.1958

الهام علایی ابوذر؛ سیروس علیدوستی


217. چندمعنایی واژگان قرآن کریم بر مبنای رویکرد معناشناسی واژگانی شناختی

دوره 11، شماره 21، بهار و تابستان 1400

10.22084/rjhll.2019.19952.1970

علی اصغر امدادی؛ ابراهیم بدخشان؛ مسعود دهقان


220. زبان فارسی در گذر زمان

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1395، صفحه 181-188

10.22084/rjhll.2016.1735

الهام ایزدی


223. وجهیت، نمود و نفی در فارس

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1396، صفحه 193-201

10.22084/rjhll.2017.13783.1720

علیرضا فیروزی


224. هم‌پایگی عطفی در زبان فارسی

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1394، صفحه 197-217

مهرداد نغزگوی کهن؛ جلال احمدخانی