تعداد مقالات: 259
176. بررسی پیکره بنیاد فرایندهای واجی تضعیف و تقویت در ادوار تاریخی زبان فارسی

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1395، صفحه 159-176

یوسف آرام؛ عاطفه حسینی صفوت


177. نقش افعال حرکتی و سببی در ساخت امر تکریمی از منظر دستوری‌شدگی

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1397، صفحه 159-174

مهرداد نغزگوی کهن؛ لیلا تابش‌فر


178. واژه های مرکب اولیة غیر فعلی در زبان ترکی آذربایجانی

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1392، صفحه 161-175

یوسف آرام


179. بررسی کیفیت واک در هجاهای تکیه‌دار زبان فارسی

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1396، صفحه 165-179

ندا موسوی


180. برخی ویژگی‌های رده‌شناختی گویش بختیاری مسجدسلیمان

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1396، صفحه 167-183

والی رضایی؛ فرخنده شجاعی


181. دستوری زدایی، موریل نورد، 2009

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1391، صفحه 177-182

شادی داوری


182. انگلیسی به عنوان زبان میانجی جهانی و تأثیر آن بر زبان‌های دیگر

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 177-187

احسان گل احمر؛ محمد عموزاده


183. صورت‌بندی گفتمان و استراتژی‌های زبانی داستان « پسرک لبوفروش » صمد بهرنگی با رویکرد تحلیل گفتمان لاکلا و موف

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1397، صفحه 181-197

علی صفایی سنگری؛ علیرضا نیکویی؛ امیرحسن مغیث


184. بررسی فرایندهای واژ- واجی پسوندهای گویش تاتی تاکستان بر مبنای نظریه بهینگی

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1398، صفحه 199-218

جواد رحمانی؛ محمدرضا اروجی؛ بهزاد رهبر


185. قابلیت های زبان فارسی و موانع جهانی شدن آن

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1392، صفحه 205-228

علی محمدی


186. کاربرد استعاره در بیان بیماری سرطان

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1398، صفحه 207-224

مهرانگیز وهابیان؛ راحله ایزدی فر


187. بررسی تطبیقی طنین‌معنایی برخی ترکیبات فعلی در زبان فارسی و انگلیسی

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1393، صفحه 219-243

سید محمد حسینی معصوم؛ مریم سادات غیاثیان؛ بلقیس روشن؛ اشرف السادات شهیدی


189. گروه واژه‌بست در زبان کردی: واج‌شناسی نوایی

دوره 10، شماره 20، پاییز و زمستان 1399

بتول علی نژاد؛ صادق محمدی بلبان آباد؛ والی رضایی


190. استعاره در اشعار نصرت رحمانی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 149-162

لیلا مسکوک


192. معرفی کتاب " واژگان پایه فارسی از زبان کودکان ایرانی"

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1395، صفحه 173-179

شیما نبی فر


194. تأثیر زبان عربی بر تطابق مسنداسمی با مسند الیه جمع، در زبان فارسی

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1392، صفحه 177-188

سید رضا سلیمانزاده نجفی؛ محمد رحیمی خویگانی


196. وزن اشعار عامیانه همدانی

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1395، صفحه 177-186

مائده السادات میرطلائی؛ پریسا کیانی


197. افعال معین در زبان فارسی: رویکرد دستوری‌شدگی

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1396، صفحه 181-192

ایران عبدی


198. نظام حالت در گویش خوانساری با رویکردی رده شناختی

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1396، صفحه 185-199

پونه مصطفوی؛ سارا فرزین یاسمی


199. پَژوهش یا پِژوهش

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 189-204

علی محمدی