تعداد مقالات: 266
177. بازنگاهی به پسوند –گری با نگاهی به داده‌هایی از آذربایجانی

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1393، صفحه 193-217

حسین هاشمی زرج آباد


178. فرایندهای واجی تضعیف در گونه‌های کردی ایلامی

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1394، صفحه 207-225

عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا؛ الهام ثباتی؛ فردوس آقاگلزاده


180. بررسی دلایل دوبندی بودن ساخت های چندپرسشواژه ای: همپایه و چندگانه

دوره 11، شماره 21، بهار و تابستان 1400

10.22084/rjhll.2020.20450.1987

اکرم رضوی زاده؛ هنگامه واعظی؛ لطیف عطاری؛ سید محمد رضی نژاد؛ عبدالحسین حیدری


181. معنای ضمنی و اهمیت آن در شعر

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 139-147

مصطفی حسینی


182. وام واژه های فارسی دیوان ابن هانی؛ شاعر شیعه اندلس

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1393، صفحه 143-157

علی صیادانی


183. بررسی استعاره در علوم رایانه ای از دیدگاه زبان شناسی شناختی

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1395، صفحه 155-171

10.22084/rjhll.2016.1733

شادی انصاریان؛ خسرو غلامعلی زاده؛ شجاع تفکری رضایی


184. نظام واژه ها و اصطلاحات خویشاوندی در زبان ها و گویش های ایرانی

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1394، صفحه 157-175

مهرزاد منصوری؛ شفق رحماتی


185. بررسی پیکره بنیاد فرایندهای واجی تضعیف و تقویت در ادوار تاریخی زبان فارسی

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1395، صفحه 159-176

10.22084/rjhll.2016.1528

یوسف آرام؛ عاطفه حسینی صفوت


186. نقش افعال حرکتی و سببی در ساخت امر تکریمی از منظر دستوری‌شدگی

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1397، صفحه 159-174

10.22084/rjhll.2018.10138.1579

مهرداد نغزگوی کهن؛ لیلا تابش‌فر


187. واژه های مرکب اولیة غیر فعلی در زبان ترکی آذربایجانی

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1392، صفحه 161-175

یوسف آرام


189. برخی ویژگی‌های رده‌شناختی گویش بختیاری مسجدسلیمان

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1396، صفحه 167-183

10.22084/rjhll.2017.2534.

والی رضایی؛ فرخنده شجاعی


190. دستوری زدایی، موریل نورد، 2009

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1391، صفحه 177-182

شادی داوری


191. انگلیسی به عنوان زبان میانجی جهانی و تأثیر آن بر زبان‌های دیگر

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 177-187

احسان گل احمر؛ محمد عموزاده


193. بررسی فرایندهای واژ- واجی پسوندهای گویش تاتی تاکستان بر مبنای نظریه بهینگی

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1398، صفحه 199-218

10.22084/rjhll.2017.14997.1774

جواد رحمانی؛ محمدرضا اروجی؛ بهزاد رهبر


194. قابلیت های زبان فارسی و موانع جهانی شدن آن

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1392، صفحه 205-228

علی محمدی


195. کاربرد استعاره در بیان بیماری سرطان

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1398، صفحه 207-224

10.22084/rjhll.2019.19500.1949

مهرانگیز وهابیان؛ راحله ایزدی فر


196. بررسی تطبیقی طنین‌معنایی برخی ترکیبات فعلی در زبان فارسی و انگلیسی

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1393، صفحه 219-243

سید محمد حسینی معصوم؛ مریم سادات غیاثیان؛ بلقیس روشن؛ اشرف السادات شهیدی


198. گروه واژه‌بست در زبان کردی: واج‌شناسی نوایی

دوره 10، شماره 20، پاییز و زمستان 1399، صفحه 259-278

10.22084/rjhll.2018.7678.1438

صادق محمدی بلبان آباد؛ بتول علی نژاد؛ والی رضایی


199. استعارة‌ شناختی «خشم گرما است» بررسی مقایسه‌ای زبان‌های فارسی و عربی

دوره 11، شماره 21، بهار و تابستان 1400

10.22084/rjhll.2021.22923.2091

صلاح الدین عبدی؛ سمیه محمدی؛ مرتضی قائمی؛ محمد امین صراحی


200. استعاره در اشعار نصرت رحمانی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 149-162

لیلا مسکوک