تعداد مقالات: 259
151. انطباق در زبان سُهی

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1394، صفحه 187-205

یادگار کریمی؛ الهام مقدم


152. دستوری‌شدگی «مر» و پیرااضافه‌ی «مر ... را» در زبان فارسی

دوره 10، شماره 20، پاییز و زمستان 1399

مهدی پریزاده


153. پیکرة متنی تطبیقی فارسی-انگلیسی حوزة تخصصی فاوا

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1393، صفحه 121-141

شکوفه دشتبانی؛ محرم منصوری زاده؛ محمد نصیری


154. استعارة اسامی خاص در زبان فارسی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 131-138

مهری روحی


155. تکرار در گویش گیلکی

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1392، صفحه 135-159

مریم سادات فیاضی


156. نمودگردانی در زبان فارسی: رویکردی مشخصه بنیان

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1397، صفحه 135-157

رحمان ویسی حصار


157. رابطه میان فراوانی واژگان تک کلمه‌ای قرآن و طول آنها برحسب حرف

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1395، صفحه 143-154

ولی جهانگیری؛ محمدجواد آزادی؛ محمدنبی احمدی


158. گویش‌سنجی و نقشه‌نگاری رایانشی زبان‌گونه‌های شمال استان ایلام بر پایه تحلیل انبوهه‌ داده‌های زبانی

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1396، صفحه 145-163

آرزو نجفیان؛ سیف الله ملایی پاشایی؛ یاسر سنایی


160. کارایی موسیقی در بازنهش ریزش‌های معنایی و ‌ وزنیِ ترجمه‌ی شعر

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1395، صفحه 147-157

معصومه احمدی؛ بیتا اکبری


161. بررسی ساخت تجربه گر در گویش تاتی جوبُنی

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1396، صفحه 149-166

راحله ایزدی فر


162. دستور زبان فارسی

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1391، صفحه 157-166

علی پیرحیاتی


163. نقش فن‌تعبیر در تحلیل متن: رویکردی براساس نظریه مناسبت

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 157-175

محمد جعفر بنی اردلان


164. ساخت های دوگذرای فارسی در دستور نقش و ارجاع

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1397، صفحه 163-179

پارسا بامشادی


165. وزن شعر: یک تئوری جدید، نایجل فب (و) موریس هله، 2008

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1391، صفحه 171-175

ندا موسوی


166. تقابل واکداری-بیواکی در گفتار فارسی‌زبانان انگلیسی‌آموز

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1398، صفحه 179-197

وحید صادقی؛ اکرم نانه کلی


167. بررسی وزن شعر عروضی فارسی بر اساس نظریة تکرار

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1392، صفحه 183-203

ندا موسوی؛ امید طبیب زاده


169. بازنگاهی به پسوند –گری با نگاهی به داده‌هایی از آذربایجانی

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1393، صفحه 193-217

حسین هاشمی زرج آباد


170. فرایندهای واجی تضعیف در گونه‌های کردی ایلامی

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1394، صفحه 207-225

عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا؛ الهام ثباتی؛ فردوس آقاگلزاده


171. بررسی تطبیقی درک شنیداری گواه نمایی در فارسی، ترکی و انگلیسی از رویکرد روانشناسی زبان

دوره 10، شماره 20، پاییز و زمستان 1399

معصومه مهرابی؛ بهروز محمودی بختیاری


172. معنای ضمنی و اهمیت آن در شعر

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 139-147

مصطفی حسینی


173. وام واژه های فارسی دیوان ابن هانی؛ شاعر شیعه اندلس

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1393، صفحه 143-157

علی صیادانی


174. بررسی استعاره در علوم رایانه ای از دیدگاه زبان شناسی شناختی

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1395، صفحه 155-171

شادی انصاریان؛ خسرو غلامعلی زاده؛ شجاع تفکری رضایی


175. نظام واژه ها و اصطلاحات خویشاوندی در زبان ها و گویش های ایرانی

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1394، صفحه 157-175

مهرزاد منصوری؛ شفق رحماتی