تعداد مقالات: 266
151. پیوندهای وراثتی در ساخت های اضافه در زبان فارسی بر اساس دستور ساخت

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1397، صفحه 143-161

10.22084/rjhll.2018.14663.1755

صدیقه کاوسی تاجکوه؛ حسین رضویان


152. بررسی دادورزی ایرانیان در منابع عربی و مقایسه آن با نهج البلاغه

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1391، صفحه 145-169

وحید سبزیان پور؛ پیمان صالحی


153. فرهنگ تاتی، دکتر جهاندوست سبزعلیپور، فرهنگ ایلیا، رشت، 1390، 425 ص.

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1391، صفحه 149-156

راحله ایزدی فر


154. سنجش کفایت سند اجرایی یونسکو در شناسایی میزان درخطر بودن ده گونه ی منتخب زبان های ایرانی

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1398، صفحه 149-177

10.22084/rjhll.2018.15359.1789

الیناز فرمهینی فراهانی؛ زهرا ابوالحسنی چیمه


156. شکل های فروپاشی ساخت ارگتیو در زبان های تاتی، تالشی و گیلکی

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1392، صفحه 167-182

جهاندوست سبزعلیپور


157. نمود تکمیلی در زبان فارسی

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1393، صفحه 169-191

شادی داوری


158. انطباق در زبان سُهی

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1394، صفحه 187-205

یادگار کریمی؛ الهام مقدم


160. ساخت‌ هجا در زبان ترکی : یک مطالعۀ آماری

دوره 11، شماره 21، بهار و تابستان 1400

10.22084/rjhll.2021.22843.2085

وحید صادقی؛ سولماز محمودی


161. پیکرة متنی تطبیقی فارسی-انگلیسی حوزة تخصصی فاوا

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1393، صفحه 121-141

شکوفه دشتبانی؛ محرم منصوری زاده؛ محمد نصیری


162. استعارة اسامی خاص در زبان فارسی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 131-138

مهری روحی


163. تکرار در گویش گیلکی

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1392، صفحه 135-159

مریم سادات فیاضی


164. نمودگردانی در زبان فارسی: رویکردی مشخصه بنیان

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1397، صفحه 135-157

10.22084/rjhll.2017.12933.1688

رحمان ویسی حصار


165. رابطه میان فراوانی واژگان تک کلمه‌ای قرآن و طول آنها برحسب حرف

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1395، صفحه 143-154

10.22084/rjhll.2016.1732

ولی جهانگیری؛ محمدجواد آزادی؛ محمدنبی احمدی


168. کارایی موسیقی در بازنهش ریزش‌های معنایی و ‌ وزنیِ ترجمه‌ی شعر

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1395، صفحه 147-157

10.22084/rjhll.2016.1527

معصومه احمدی؛ بیتا اکبری


169. بررسی ساخت تجربه گر در گویش تاتی جوبُنی

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1396، صفحه 149-166

10.22084/rjhll.2017.10274.1592

راحله ایزدی فر


170. دستور زبان فارسی

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1391، صفحه 157-166

علی پیرحیاتی


171. نقش فن‌تعبیر در تحلیل متن: رویکردی براساس نظریه مناسبت

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 157-175

محمد جعفر بنی اردلان


172. ساخت های دوگذرای فارسی در دستور نقش و ارجاع

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1397، صفحه 163-179

10.22084/rjhll.2017.14678.1756

پارسا بامشادی


173. وزن شعر: یک تئوری جدید، نایجل فب (و) موریس هله، 2008

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1391، صفحه 171-175

ندا موسوی


174. تقابل واکداری-بیواکی در گفتار فارسی‌زبانان انگلیسی‌آموز

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1398، صفحه 179-197

10.22084/rjhll.2018.15443.1793

وحید صادقی؛ اکرم نانه کلی


175. بررسی وزن شعر عروضی فارسی بر اساس نظریة تکرار

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1392، صفحه 183-203

ندا موسوی؛ امید طبیب زاده