تعداد مقالات: 259
127. کاربرد پیکره های زبانی پویا در ترجمه اینترنتی متون فارسی به انگلیسی؛ بررسی عوامل مؤثر در بروز خطا

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1391، صفحه 129-147

سید محمّد حسینی معصوم؛ مصطفی غضنفری


128. تحلیل عناصر داستانی ویس و رامین

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 129-138

خیرالنساء محمد پور


129. بررسی ساخت اطلاع و ساخت نحوی سازه‌های پسایند‌شده در جملات ساده نشان‌دار فارسی (یک مطالعه پیکره محور)

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1398، صفحه 137-151

مریم جانبخشی؛ حبیب گوهری؛ غلامحسین کریمی دوستان؛ اکبر عزیزی فر


132. رده شناسی ترتیب واژه ها در زبان آذربایجانی

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1394، صفحه 165-186

اسماعیل صفائی اصل


135. خوشة همخوا ن در گویش گرجی شهرستان فریدون‌شهر

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 115-129

راحله ایزدی فر


136. بررسی تطبیقی خوشۀ همخوانی آغازین در زبان فارسی و عربی

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1392، صفحه 123-134

علی اصغر قهرمانی مقبل؛ فاطمه نعمتی


137. میزان رعایت اقتصاد زبانی در واژه‏گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1397، صفحه 123-134

الهام ایزدی؛ مهرداد مشکین فام


138. فعل شبه‌معین ضمیری در زبان فارسی

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1394، صفحه 127-145

جهاندوست سبزعلیپور؛ فرزانه عبدالهی


140. بررسی گروه اسمی مفعولی در زبان فارسی از منظر دستور نقش گرای هلیدی

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1396، صفحه 127-147

میترا قمرزاده؛ مرضیه صناعتی


141. وضعیت اطلاعی سازه‌های جمله با ترتیب نشاندار

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1395، صفحه 133-145

نازنین طباطبایی


142. فرهنگ‌نگاری در قلمرو زبان‌شناسی شناختی

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1396، صفحه 135-144

مریم سادات فیاضی


143. فروغ فرخزاد، فرزند جهان امروز

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 139-156

لیلا هاشمیان؛ راحله کمالی؛ فریبا رشیدی


144. پیوندهای وراثتی در ساخت های اضافه در زبان فارسی بر اساس دستور ساخت

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1397، صفحه 143-161

صدیقه کاوسی تاجکوه؛ حسین رضویان


145. بررسی دادورزی ایرانیان در منابع عربی و مقایسه آن با نهج البلاغه

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1391، صفحه 145-169

وحید سبزیان پور؛ پیمان صالحی


146. فرهنگ تاتی، دکتر جهاندوست سبزعلیپور، فرهنگ ایلیا، رشت، 1390، 425 ص.

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1391، صفحه 149-156

راحله ایزدی فر


147. سنجش کفایت سند اجرایی یونسکو در شناسایی میزان درخطر بودن ده گونه ی منتخب زبان های ایرانی

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1398، صفحه 149-177

الیناز فرمهینی فراهانی؛ زهرا ابوالحسنی چیمه


149. شکل های فروپاشی ساخت ارگتیو در زبان های تاتی، تالشی و گیلکی

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1392، صفحه 167-182

جهاندوست سبزعلیپور


150. نمود تکمیلی در زبان فارسی

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1393، صفحه 169-191

شادی داوری