تعداد مقالات: 266
101. انضمام مفعول و ارتباط آن با نوع عمل در زبان فارسی

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1393، صفحه 55-79

والی رضایی؛ مریم ترابی


102. بررسی یک فرآیند صرفی-واجی در فارسی محاوره‌ای

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 85-91

علی پیرحیاتی


103. نقش وجه فعل در وجهیت در نامۀ53 نهج البلاغه

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1395، صفحه 85-106

10.22084/rjhll.2016.1729

مرتضی قائمی؛ اکرم ذوالفقاری


104. کارکرد‌های گفتمانی تغییر ترتیب موضوع‌های اصلی جمله در زبان فارسی

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1396، صفحه 85-97

10.22084/rjhll.2017.9344.1532

نازنین طباطبایی؛ گلناز مدرسی قوامی


106. پنج کلان الگوی استعاری در رباعیات اصیل خیام

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1392، صفحه 89-104

رحمان ویسی حصار؛ منوچهر توانگر؛ والی رضایی


107. حذف همخوان‌های انسدادی تیغه‌ای و اصل مرز اجباری در نظریه‌های غیرخطی

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1394، صفحه 91-108

مرضیه بدیعی؛ بتول علی نژاد


108. بررسی ارتباط قواعد واژواجی زبان فارسی با خط فارسی

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1396، صفحه 93-113

10.22084/rjhll.2017.7979.1459

الهام علایی ابوذر؛ محمود بی جن خان


109. بررسی جاینام‌های بخش اسالمِ شهرستان تالش

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1395، صفحه 97-114

10.22084/rjhll.2016.1524

محرم رضایتی کیشه خاله؛ شهناز ملیحی لومر


110. بررسی قالب "سرقت" در زبان فارسی و انگلیسی بر اساس معناشناسی قالبی

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1398، صفحه 101-126

10.22084/rjhll.2017.14223.1734

سید حمزه موسوی؛ رضا ذبیحی


111. بازنمایی نحوی افعال «خواستن» و «توانستن»

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1397، صفحه 105-123

10.22084/rjhll.2017.14008.1730

رضوان متولیان نائینی


112. بررسی تطبیقی دیدگاه های نقدی نیمایوشیج و نازک الملائکه

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1391، صفحه 107-127

علی سلیمی؛ مهدی مرآتی


113. بررسی و طبقه‌بندی دشواژه‌های رایج فارسی در تداول عامه

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1391، صفحه 107-124

سپیده ارباب


114. بررسی هنجارگریزی در شعر شفیعی کدکنی بر مبنای الگوی لیچ

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 113-128

محمدرضا پهلوان نژاد؛ نسرین ظاهری بیرگانی


115. بررسی رده شناختی ساخت‌های همراهی در زبان فارسی

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1398، صفحه 113-135

10.22084/rjhll.2019.17773.1877

سیما صارمی مقدم؛ هنگامه واعظی


116. بیان استعاری غم و شادی در گفتار روزمره‌

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1392، صفحه 114-139

معصومه ملکیان؛ فرهاد ساسانی


117. سیر و توالی زمان در چند واژه زبان فارسی

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1393، صفحه 115-138

آرزو رازانی؛ غلامحسین کریمی دوستان


118. وزن در بایاتی های ترکی آذربایجانی

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1394، صفحه 151-163

محمدرضا طوسی نصرآبادی


119. ساخت موسوم به فاعل غیرکانونی

دوره 10، شماره 20، پاییز و زمستان 1399، صفحه 159-187

10.22084/rjhll.2020.21633.2021

فرهاد معزی پور


120. فعلهای ‌ معین آغازی در زبان فارسی

دوره 11، شماره 21، بهار و تابستان 1400

10.22084/rjhll.2020.21885.2037

جهاندوست سبزعلیپور؛ فاطمه خاله اقلی تبریزی؛ بهرام خوشنودی


121. بررسی چگونگی درک زمان افعال در چهارچوب معناشناسی پیش فرض براساس نتایج به دست آمده از ردیابی چشمی

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1393، صفحه 81-99

نادر جهانگیری؛ سهیلا نوربخش بیدختی؛ حمیدرضا آقا محمدیان شعرباف


122. بررسی نقش معنایی پسوند-ی ‌در ز بان فارسی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 93-114

ابراهیم مرادی؛ غلامحسین کریمی دوستان


123. دستوری شدگی تکواژ «- ات» در ساخت ماضی مطلق متعدی

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1396، صفحه 99-126

10.22084/rjhll.2017.8355.1480

لاله مولائی


124. مقایسة فرایند سایشی شدگی در گونه های زبانی استان کرمان

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1392، صفحه 105-121

پریا رزمدیده؛ عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا


125. تأمّلی در واژه‌های ترکی دخیل نارایج در مثنوی مولوی

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1395، صفحه 107-125

10.22084/rjhll.2016.1730

اسماعیل تاج بخش؛ فاطمه مهراب پور