تعداد مقالات: 259
76. تغییرات نقشی وندهای جمعِ اسم در فارسی

دوره 10، شماره 20، پاییز و زمستان 1399

مهرداد نغزگوی کهن


77. دگرگونی چندگانة برخی آواهای ایرانی باستان در زبان فارسی

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1393، صفحه 47-55

یدالله منصوری


78. بررسی سیر دگرگونی بازنمایی زبانی مذهب در آثار محسن مخملباف

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1392، صفحه 61-87

فاطمه فولادی؛ فرهاد ساسانی


79. تحلیل ضمایر و معرفگی بر مبنای نگرش زبان شناسی شناختگرا

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 65-83

رضا حیدری زادی


80. طراحی و ضبط پایگاه‌دادگان گفتاری برای سیستم‌های تبدیل متن به گفتار فارسی

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1395، صفحه 69-84

مرتضی طاهری اردلی؛ سهیل خرم؛ مصطفی عاصی؛ حسین صامتی؛ محمود بی جن خان


81. مطالعه تطبیقی عملکرد معنایی وند ـگر در زبان فارسی و وزن فَعّال در زبان عربی

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1397، صفحه 69-85

سارا رضایی؛ منصوره زرکوب؛ سید محمد رضا ابن الرسول؛ عادل رفیعی


84. قلب نحوی در زبان فارسی: رویکرد بهینگی

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1396، صفحه 75-92

شادی داوری؛ مریم حاج محمد جعفر


85. بازنمایی حرکت در ترجمه: رویکردی شناختی

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1395، صفحه 77-95

طاهره همتی؛ آزیتا افراشی


87. استعاره های مفهومی غم در زبان فارسی: رویکردی شناختی و پیکره ای

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1398، صفحه 85-99

وجیهه فرشی؛ آزیتا افراشی؛ علی افخمی؛ غلامحسین کریمی دوستان


88. چگونگی تلفّظ «کعبتین» در زبان و ادب فارسی

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1391، صفحه 87-106

علی اصغر قهرمانی مقبل؛ سید ناصر جابری اردکانی


90. بررسی و توصیف معنای واژه‌ی «حتی» در زبان فارسی از دیدگاه معنی‌شناسی شناختی

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1391، صفحه 93-106

محمد‌رضا پهلوان‌نژاد؛ حامد اکبرپور


91. کلمات ربط شرطی در زبان فارسی‌نو

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1398، صفحه 93-112

سیده عاطفه بقایی؛ مهرداد نغزگوی کهن


92. بررسی شبکه معنایی حروف اضافه ی «در» و «سر»

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1392، صفحه 95-111

محمد راسخ مهند؛ نفیسه رنجبر ضرابی


93. وام‌گیری فعلی در زبان‌های فارسی، کردی و ترکی‌آذربایجانی

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1393، صفحه 97-113

مهرداد نغزگوی کهن؛ علی عبدالملکی


94. بررسی ساختار آغازین مکالمه تلفنی در زبان فارسی

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1394، صفحه 129-150

الهه عطایی قهفرخی؛ حدائق رضائی


95. تحلیل پیکره‌بنیاد تناوب مکانی در زبان فارسی بر اساس رویکرد علّی کرافت

دوره 10، شماره 20، پاییز و زمستان 1399

فریبا صیادی پور سی سخت؛ علیرضا خرمایی؛ امیر سعید مولودی


96. انضمام مفعول و ارتباط آن با نوع عمل در زبان فارسی

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1393، صفحه 55-79

والی رضایی؛ مریم ترابی


97. بررسی یک فرآیند صرفی-واجی در فارسی محاوره‌ای

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 85-91

علی پیرحیاتی


98. نقش وجه فعل در وجهیت در نامۀ53 نهج البلاغه

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1395، صفحه 85-106

مرتضی قائمی؛ اکرم ذوالفقاری


99. کارکرد‌های گفتمانی تغییر ترتیب موضوع‌های اصلی جمله در زبان فارسی

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1396، صفحه 85-97

نازنین طباطبایی؛ گلناز مدرسی قوامی