تعداد مقالات: 266
76. شیوه‌های زبانی شخصیت‌پردازی در داستانهای کوتاه سیمین دانشور

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 67-85

محمد حسین خانمحمدی


77. پیدایش افعال‏ دوگانه در زبان فارسی

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1393، صفحه 69-95

محمد راسخ مهند


78. تغییرات نقشی وندهای جمعِ اسم در فارسی

دوره 10، شماره 20، پاییز و زمستان 1399، صفحه 101-120

10.22084/rjhll.2020.22749.2082

مهرداد نغزگوی کهن


79. رده شناسی فضا در زبان فارسی

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1394، صفحه 103-127

والی رضایی؛ سید حمزه موسوی


80. تحلیلی زبان‌شناختی از پدیدۀ " بدگویی/غیبت"

دوره 11، شماره 21، بهار و تابستان 1400

10.22084/rjhll.2020.20358.1985

فاطمه یگانه؛ فرهاد ساسانی


81. دگرگونی چندگانة برخی آواهای ایرانی باستان در زبان فارسی

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1393، صفحه 47-55

یدالله منصوری


82. بررسی سیر دگرگونی بازنمایی زبانی مذهب در آثار محسن مخملباف

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1392، صفحه 61-87

فاطمه فولادی؛ فرهاد ساسانی


83. تحلیل ضمایر و معرفگی بر مبنای نگرش زبان شناسی شناختگرا

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 65-83

رضا حیدری زادی


84. طراحی و ضبط پایگاه‌دادگان گفتاری برای سیستم‌های تبدیل متن به گفتار فارسی

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1395، صفحه 69-84

10.22084/rjhll.2016.1728

مرتضی طاهری اردلی؛ سهیل خرم؛ مصطفی عاصی؛ حسین صامتی؛ محمود بی جن خان


85. مطالعه تطبیقی عملکرد معنایی وند ـگر در زبان فارسی و وزن فَعّال در زبان عربی

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1397، صفحه 69-85

10.22084/rjhll.2017.12874.1683

سارا رضایی؛ منصوره زرکوب؛ سید محمد رضا ابن الرسول؛ عادل رفیعی


88. قلب نحوی در زبان فارسی: رویکرد بهینگی

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1396، صفحه 75-92

10.22084/rjhll.2017.10760.1615

شادی داوری؛ مریم حاج محمد جعفر


89. بازنمایی حرکت در ترجمه: رویکردی شناختی

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1395، صفحه 77-95

10.22084/rjhll.2016.1523

طاهره همتی؛ آزیتا افراشی


91. استعاره های مفهومی غم در زبان فارسی: رویکردی شناختی و پیکره ای

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1398، صفحه 85-99

10.22084/rjhll.2017.13628.1716

وجیهه فرشی؛ علی افخمی؛ آزیتا افراشی؛ غلامحسین کریمی دوستان


92. چگونگی تلفّظ «کعبتین» در زبان و ادب فارسی

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1391، صفحه 87-106

علی اصغر قهرمانی مقبل؛ سید ناصر جابری اردکانی


94. بررسی و توصیف معنای واژه‌ی «حتی» در زبان فارسی از دیدگاه معنی‌شناسی شناختی

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1391، صفحه 93-106

محمد‌رضا پهلوان‌نژاد؛ حامد اکبرپور


95. کلمات ربط شرطی در زبان فارسی‌نو

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1398، صفحه 93-112

10.22084/rjhll.2018.17092.1859

سیده عاطفه بقایی؛ مهرداد نغزگوی کهن


96. بررسی شبکه معنایی حروف اضافه ی «در» و «سر»

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1392، صفحه 95-111

محمد راسخ مهند؛ نفیسه رنجبر ضرابی


97. وام‌گیری فعلی در زبان‌های فارسی، کردی و ترکی‌آذربایجانی

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1393، صفحه 97-113

مهرداد نغزگوی کهن؛ علی عبدالملکی


98. تحلیل پیکره‌بنیاد تناوب مکانی در زبان فارسی بر اساس رویکرد علّی کرافت

دوره 10، شماره 20، پاییز و زمستان 1399، صفحه 121-157

10.22084/rjhll.2020.21736.2026

فریبا صیادی پور سی سخت؛ علیرضا خرمایی؛ امیر سعید مولودی


99. بررسی ساختار آغازین مکالمه تلفنی در زبان فارسی

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1394، صفحه 129-150

الهه عطایی قهفرخی؛ حدائق رضائی


100. ساخت معنا در اسم‌های مرکب زبان فارسی به‌عنوان آمیزه‌های مفهومی

دوره 11، شماره 21، بهار و تابستان 1400

10.22084/rjhll.2020.22599.2071

معصومه دیانتی؛ حدائق رضائی