تعداد مقالات: 266
51. رویکردی شناختی به لفظ‌گرایی در نابینایان مادرزاد

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 41-50

بهرام مدرسی؛ شهلا صیفوری


52. نشان‏داری رده‏ شناختی مفعول

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1396، صفحه 43-53

10.22084/rjhll.2017.8512.1494

فاطمه بهرامی


54. جنبه‌های دستور معترضه بر اساس نمونه‌هایی از زبان فارسی

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1393، صفحه 45-67

محمد عموزاده؛ حسن آزموده


55. اطلس گویشی چرداول: بررسی تنوعات آوایی و اندازه‌گیری فاصله گویشی

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1398، صفحه 45-64

10.22084/rjhll.2018.17009.1854

گلناز مدرسی قوامی؛ محسن حیدری زادی


56. راه‌های بیان التزام و کاربردهای صورت‌های التزامی در زبان فارسی

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1398، صفحه 47-57

10.22084/rjhll.2018.15070.1776

جلال رحیمیان؛ علیرضا خرمائی


57. تحلیل گذرایی افعال «زیرشمول فعل گفتن» بر اساس نظریة پیش‌نمونه

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 57-66

فائقه شاه حسینی


58. وابسته‌های مشارک‌محور در زبان فارسی

دوره 10، شماره 20، پاییز و زمستان 1399، صفحه 79-99

10.22084/rjhll.2020.21893.2038

محمد راسخ مهند


59. تناوب های فاعل فرعی در فارسی

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1394، صفحه 85-101

مریم قیاسوند


60. بررسی میزان حضور و باهمایی عناصر سازنده طرحواره احساس در زبان فارسی

دوره 11، شماره 21، بهار و تابستان 1400

10.22084/rjhll.2021.23849.2125

سیده ساره صادقی؛ حسن ختن لو


61. تأثیر محدودیت رعایت توالی رسایی بر فرایندهای واجی و آوایی زبان کردی (گویش کلهری)

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1393، صفحه 35-45

محمد زمانی؛ ابراهیم بدخشان


62. بررسی مقایسه ای استعاره های خشم در زبان فارسی و انگلیسی

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1392، صفحه 39-60

محمد امین صراحی؛ محمد عموزاده


64. بررسی حسن‌تعبیر در زبان فارسی: رویکردی گفتمانی

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1395، صفحه 55-67

10.22084/rjhll.2016.1727

سجاد موسوی؛ ابراهیم بدخشان


65. نگاهی دیگر به دیگر؛ رویکردی شناختی

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1396، صفحه 55-71

10.22084/rjhll.2017.9434.1538

محمد‌رضا پهلوان‌نژاد؛ علی ایزانلو؛ حامد اکبرپور


66. رده شناسی نفی در زبان فارسی: انگاره نقشه معنایی

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1397، صفحه 55-67

10.22084/rjhll.2017.5427.1323

والی رضایی؛ مهناز آزادمنش


67. اطلس گویشی و اندازه‌گیری فاصله‌های گویشی در استان یزد

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1394، صفحه 57-74

آتوسا رستم بیک تفرشی


68. بررسی مقایسه ای ساخت اضافه در زبان فارسی بر اساس الگوی های شناختی و غیرشناختی

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1391، صفحه 59-91

محمد عموزاده؛ نسیم اسفندیاری


69. مجاز و کاهش

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1395، صفحه 59-75

10.22084/rjhll.2016.1522

راحله گندمکار


70. بازکاوی سورۀ بقره بر اساس نظریه آمیختگی مفهومی

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1398، صفحه 59-84

10.22084/rjhll.2018.16243.1820

مرتضی قائمی؛ سید مهدی مسبوق؛ اکرم ذوالفقاری


71. چندمعنایی فعل حسی ”دیدن“ در زبان فارسی: پژوهشی شناختی و پیکره‌ای

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1396، صفحه 61-73

10.22084/rjhll.2017.10596.1606

آزیتا افراشی؛ ساناز عسگری


72. مفهوم‌سازی «هنوز» در دستور شناختی

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1397، صفحه 61-82

10.22084/rjhll.2017.13170.1696

محمدرضا پهلوان نژاد؛ علی ایزانلو؛ حامد اکبرپور


73. شبه وند شدگی

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1391، صفحه 65-85

مهرداد نغزگوی کهن؛ شادی داوری


74. بررسی تأثیر زبان عربی بر نظام واجی زبان فارسی وگونه های آن

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1392، صفحه 65-94

مهرداد نغزگوی کهن


75. نقش‌نمای گفتمانی آره/بله-نه در زبان فارسی

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1398، صفحه 65-91

10.22084/rjhll.2018.17038.1855

سلیمان قادری؛ محمد عموزاده