تعداد مقالات: 259
51. مقایسه بازنمود عواطف واستعاره های مفهومی در زبان ناشنوایان وشنوایان بالغ

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1396، صفحه 43-60

سارا موسوی نسب؛ فریده حق بین


52. جنبه‌های دستور معترضه بر اساس نمونه‌هایی از زبان فارسی

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1393، صفحه 45-67

محمد عموزاده؛ حسن آزموده


53. اطلس گویشی چرداول: بررسی تنوعات آوایی و اندازه‌گیری فاصله گویشی

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1398، صفحه 45-64

گلناز مدرسی قوامی؛ محسن حیدری زادی


54. راه‌های بیان التزام و کاربردهای صورت‌های التزامی در زبان فارسی

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1398، صفحه 47-57

جلال رحیمیان؛ علیرضا خرمائی


55. تحلیل گذرایی افعال «زیرشمول فعل گفتن» بر اساس نظریة پیش‌نمونه

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 57-66

فائقه شاه حسینی


56. تناوب های فاعل فرعی در فارسی

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1394، صفحه 85-101

مریم قیاسوند


57. وابسته‌های مشارک‌محور در زبان فارسی

دوره 10، شماره 20، پاییز و زمستان 1399

محمد راسخ مهند


58. تأثیر محدودیت رعایت توالی رسایی بر فرایندهای واجی و آوایی زبان کردی (گویش کلهری)

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1393، صفحه 35-45

محمد زمانی؛ ابراهیم بدخشان


59. بررسی مقایسه ای استعاره های خشم در زبان فارسی و انگلیسی

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1392، صفحه 39-60

محمد امین صراحی؛ محمد عموزاده


61. بررسی حسن‌تعبیر در زبان فارسی: رویکردی گفتمانی

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1395، صفحه 55-67

سجاد موسوی؛ ابراهیم بدخشان


62. نگاهی دیگر به دیگر؛ رویکردی شناختی

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1396، صفحه 55-71

محمد‌رضا پهلوان‌نژاد؛ علی ایزانلو؛ حامد اکبرپور


63. رده شناسی نفی در زبان فارسی: انگاره نقشه معنایی

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1397، صفحه 55-67

والی رضایی؛ مهناز آزادمنش


64. اطلس گویشی و اندازه‌گیری فاصله‌های گویشی در استان یزد

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1394، صفحه 57-74

آتوسا رستم بیک تفرشی


65. بررسی مقایسه ای ساخت اضافه در زبان فارسی بر اساس الگوی های شناختی و غیرشناختی

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1391، صفحه 59-91

محمد عموزاده؛ نسیم اسفندیاری


66. مجاز و کاهش

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1395، صفحه 59-75

راحله گندمکار


67. بازکاوی سورۀ بقره بر اساس نظریه آمیختگی مفهومی

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1398، صفحه 59-84

مرتضی قائمی؛ سید مهدی مسبوق؛ اکرم ذوالفقاری


68. چندمعنایی فعل حسی ”دیدن“ در زبان فارسی: پژوهشی شناختی و پیکره‌ای

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1396، صفحه 61-73

آزیتا افراشی؛ ساناز عسگری


69. مفهوم‌سازی «هنوز» در دستور شناختی

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1397، صفحه 61-82

محمدرضا پهلوان نژاد؛ علی ایزانلو؛ حامد اکبرپور


70. شبه وند شدگی

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1391، صفحه 65-85

مهرداد نغزگوی کهن؛ شادی داوری


71. بررسی تأثیر زبان عربی بر نظام واجی زبان فارسی وگونه های آن

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1392، صفحه 65-94

مهرداد نغزگوی کهن


72. نقش‌نمای گفتمانی آره/بله-نه در زبان فارسی

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1398، صفحه 65-91

سلیمان قادری؛ محمد عموزاده


73. شیوه‌های زبانی شخصیت‌پردازی در داستانهای کوتاه سیمین دانشور

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 67-85

محمد حسین خانمحمدی


74. پیدایش افعال‏ دوگانه در زبان فارسی

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1393، صفحه 69-95

محمد راسخ مهند


75. رده شناسی فضا در زبان فارسی

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1394، صفحه 103-127

والی رضایی؛ سید حمزه موسوی