تعداد مقالات: 266
228. بازنمایی ظرفیت

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1392، صفحه 253-260

راحله گندمکار


230. شبکۀ معنایی قالب‌بنیاد (فریم‌نت) در زبان فارسی

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1394، صفحه 261-282

فاطمه نایب لوئی؛ سید مصطفی عاصی؛ آزیتا افراشی


232. تبیین پردازشی فرایند خروج بند موصولی بر پایۀ دستور گفتمانی‌نقشی

دوره 10، شماره 20، پاییز و زمستان 1399، صفحه 311-330

10.22084/rjhll.2020.21880.2036

حامد مولایی کوهبنانی؛ علی علیزاده؛ شهلا شریفی


233. نمود استمراری در گویش بابلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1398

10.22084/rjhll.2018.17051.1857

مهرو عبداللهی؛ محمد دبیرمقدم؛ گلناز مدرسی قوامی


235. معرفی، و نقد و بررسیِ فرهنگ لغات مخفف

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1393، صفحه 175-186

محمد کریمی طرقبه


236. بررسی فرایند اشتقاق در زبان ترکی آذربایجانی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 185-207

یوسف آرام


237. درسنامة دستور ساختی؛ ویراستة توماس هافمن و گریم تروسدال1 ؛ 2013

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1392، صفحه 197-205

زانیار نقشبندی


238. معرفی کتاب « درآمدی بر زبان شناسی شناختی »

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1396، صفحه 213-223

10.22084/rjhll.2017.14386.1743

مسعود معتمدی؛ مهران معتمدی


241. ساخت‌گرایی یا نقش‌گرایی؟ درآمدی بر مجادله لازار و گیون

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1393، صفحه 277-282

محمد راسخ مهند


244. بررسی و نقد کتاب دانشگاهی

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1394، صفحه 225-232

پارسا بامشادی


245. رده شناسی زبان های ایرانی، دکتر محمد دبیرمقدم

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1393، صفحه 283-294

راحله ایزدی فر


246. معرفی کتاب «مکاتب زبان شناسی»

دوره 10، شماره 20، پاییز و زمستان 1399، صفحه 349-358

10.22084/rjhll.2020.22409.2064

فریبا صبوری


247. روش‌های تجربی در زبان‌شناسی شناختی

دوره 10، شماره 20، پاییز و زمستان 1399، صفحه 359-369

10.22084/rjhll.2020.22729.2080

مهرداد مشکین فام


248. بسط مفاهیم استعاری عشق در حوزۀ شکار (با تکیه بر استعارة «چهرۀ معشوق شکارگاه است» در ادبیات فارسی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مهر 1398

10.22084/rjhll.2019.19580.1954

جهاندوست سبزعلیپور؛ راضیه رستمی جوریابی


249. بررسی پیکره‌بنیاد همایندهای واژگان زن و مرد در زبان فارسی نوشتاری معاصر: گامی در جهت بررسی گفتمان جنسیت‌گرایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آذر 1398

10.22084/rjhll.2019.19798.1963

فاطمه فروغان؛ امیرسعید مولودی؛ علیرضا خرمایی