دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. گروه واژه‌بست در زبان کردی: واج‌شناسی نوایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1398

صادق محمدی بلبان آباد؛ بتول علی نژاد؛ والی رضایی


2. نمود استمراری در گویش بابلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1398

مهرو عبداللهی؛ محمد دبیرمقدم؛ گلناز مدرسی قوامی


3. بسط مفاهیم استعاری عشق در حوزۀ شکار (با تکیه بر استعارة «چهرۀ معشوق شکارگاه است» در ادبیات فارسی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مهر 1398

جهاندوست سبزعلیپور؛ راضیه رستمی جوریابی


4. بررسی تطبیقی درک شنیداری گواه نمایی در فارسی، ترکی و انگلیسی از رویکرد روانشناسی زبان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مهر 1398

معصومه مهرابی؛ بهروز محمودی بختیاری


5. بررسی پیکره‌بنیاد همایندهای واژگان زن و مرد در زبان فارسی نوشتاری معاصر: گامی در جهت بررسی گفتمان جنسیت‌گرایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آذر 1398

فاطمه فروغان؛ امیرسعید مولودی؛ علیرضا خرمایی


6. ساخت پیکرة متنی: طراحی مدل امکان‌سنجی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آذر 1398

الهام علایی ابوذر؛ سیروس علیدوستی


7. بررسی دلایل دوبندی بودن ساخت های چندپرسشواژه ای: همپایه و چندگانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اسفند 1398

اکرم رضوی زاده؛ هنگامه واعظی؛ لطیف عطاری؛ سید محمد رضی نژاد؛ عبدالحسین حیدری


8. چندمعنایی واژگان قرآن کریم بر مبنای رویکرد معناشناسی واژگانی شناختی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اسفند 1398

علی اصغر امدادی؛ ابراهیم بدخشان؛ مسعود دهقان


9. تحلیل گفتمان انتقادی داستان‌های کوتاه خسرو شاهانی بر پایۀ نظریۀ فرکلاف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اسفند 1398

فریبا رشیدی؛ رضا صادقی شهپر


10. تحلیلی زبان‌شناختی از پدیدۀ " بدگویی/غیبت"

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 مهر 1399

فاطمه یگانه؛ فرهاد ساسانی


11. تبیین پردازشی فرایند خروج بند موصولی بر پایۀ دستور گفتمانی‌نقشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 مهر 1399

حامد مولایی کوهبنانی؛ علی علیزاده؛ شهلا شریفی


12. فعلهای ‌ معین آغازی در زبان فارسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 مهر 1399

جهاندوست سبزعلیپور؛ فاطمه خاله اقلی تبریزی؛ بهرام خوشنودی


13. ساخت ضرب‌آهنگیِ وزن‌های شعر فارسی (رسالۀ دکتری در دانشگاه آریزونا)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 مهر 1399

دکتر امید طبیب زاده


14. معرفی کتاب «مکاتب زبان شناسی»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 مهر 1399

فریبا صبوری


15. ساخت موسوم به فاعل غیرکانونی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 مهر 1399

فرهاد معزی پور


16. ساخت امری در زبان کردی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 مهر 1399

رحمان ویسی حصار


17. آیا واژه بست‌های فارسی متعارفند ؟

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 مهر 1399

بهناز کوکبی سیوکی؛ رویا صدیق ضیابری؛ شادی داوری


18. تحلیل پیکره‌بنیاد تناوب مکانی در زبان فارسی بر اساس رویکرد علّی کرافت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 مهر 1399

علیرضا خرمایی


19. وابسته‌های مشارک‌محور در زبان فارسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 مهر 1399

محمد راسخ مهند


20. تحولِ وزنِ نواییِ عروضی به وزنِ زمانیِ نیمه‌عروضی در زبانِ فارسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 مهر 1399

دکتر امید طبیب زاده


21. ساخت معنا در اسم‌های مرکب زبان فارسی به‌عنوان آمیزه‌های مفهومی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مهر 1399

معصومه دیانتی؛ حدائق رضائی


22. پیدایش قیود «گواه‌نما» از فعل «گفتن» در فارسی: رویکرد دستوری‌شدگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مهر 1399

شادی داوری