دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

استعاره های دستوری اسم سازی در بخش شنیداری کتابهای آزمون زبان تافل: رویکرد دستور نقشگرای نظام مند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مهر 1401

10.22084/rjhll.2022.26599.2233

روح الله یعقوبی؛ محمد دبیرمقدم؛ فردوس آقاگلزاده؛ عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا


استانداردسازی داده‌ها و اطلاعات گویشی: ضرورت و راه‌کار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 دی 1401

10.22084/rjhll.2023.26253.2221

مسعود قیومی


ساخت چپ‌چین در هورامی و نقش اطلاعی آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 تیر 1402

10.22084/rjhll.2023.27863.2270

یادگار کریمی؛ تابان حدادیان


واژه‌بست‌های ضمیری در زبان بهدینان شهر یزد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مرداد 1402

10.22084/rjhll.2023.27758.2267

محمد دبیرمقدم؛ کتایون مزداپور؛ محمدرضا شمس‌الدین خرمی


مقایسۀ زبان‌شناختی گونه‌های فارسیِ هِروی و کابلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1402

10.22084/rjhll.2023.28267.2286

محمدامین ناصح


واکه‌های بسیط در شعر موزون فارسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1402

10.22084/rjhll.2023.27916.2272

یحیی عطائی