شماره جاری: دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1398 
4. نقش‌نمای گفتمانی آره/بله-نه در زبان فارسی

صفحه 47-58

محمد عموزاده؛ سلیمان قادری


5. کلمات ربط شرطی در زبان فارسی‌نو

صفحه 59-70

سیده عاطفه بقایی؛ مهرداد نغزگوی کهن


6. بررسی رده شناختی ساخت‌های همراهی در زبان فارسی

صفحه 71-96

سیما صارمی مقدم؛ هنگامه واعظی


10. کاربرد استعاره در بیان بیماری سرطان

صفحه 143-160

مهرانگیز وهابیان؛ راحله ایزدی فر