موضوعات = پژوهش های توصیفی زبان شناسی
تعداد مقالات: 81
51. کارکرد‌های گفتمانی تغییر ترتیب موضوع‌های اصلی جمله در زبان فارسی

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1396، صفحه 85-97

نازنین طباطبایی؛ گلناز مدرسی قوامی


53. نگاهی دیگر به دیگر؛ رویکردی شناختی

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1396، صفحه 55-71

محمد‌رضا پهلوان‌نژاد؛ علی ایزانلو؛ حامد اکبرپور


54. توالی گروه های حرف اضافه ای در زبان فارسی

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1396، صفحه 13-41

محمد راسخ مهند؛ پریسا کیانی


55. دوگان‌سازی فعل در زبان فارسی بر مبنای نظریه دوگان‌سازی صرفی: تحلیلی ساختواژی ـ معنایی

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1395، صفحه 17-35

مرادعلی سلندری رابری؛ عادل رفیعی؛ بتول علی نژاد


56. بررسی استعاره در علوم رایانه ای از دیدگاه زبان شناسی شناختی

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1395، صفحه 155-171

شادی انصاریان؛ خسرو غلامعلی زاده؛ شجاع تفکری رضایی


57. رابطه میان فراوانی واژگان تک کلمه‌ای قرآن و طول آنها برحسب حرف

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1395، صفحه 143-154

ولی جهانگیری؛ محمدجواد آزادی؛ محمدنبی احمدی


59. نقش وجه فعل در وجهیت در نامۀ53 نهج البلاغه

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1395، صفحه 85-106

مرتضی قائمی؛ اکرم ذوالفقاری


60. طراحی و ضبط پایگاه‌دادگان گفتاری برای سیستم‌های تبدیل متن به گفتار فارسی

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1395، صفحه 69-84

مرتضی طاهری اردلی؛ سهیل خرم؛ مصطفی عاصی؛ حسین صامتی؛ محمود بی جن خان


61. بررسی حسن‌تعبیر در زبان فارسی: رویکردی گفتمانی

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1395، صفحه 55-67

سجاد موسوی؛ ابراهیم بدخشان


63. تناوب مکانی در زبان فارسی: رویکردی ساختمند

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1395، صفحه 35-58

علی صفری


64. وضعیت اطلاعی سازه‌های جمله با ترتیب نشاندار

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1395، صفحه 133-145

نازنین طباطبایی


65. وزن اشعار عامیانه همدانی

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1395، صفحه 177-186

مائده السادات میرطلائی؛ پریسا کیانی


66. بررسی پیکره بنیاد فرایندهای واجی تضعیف و تقویت در ادوار تاریخی زبان فارسی

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1395، صفحه 159-176

یوسف آرام؛ عاطفه حسینی صفوت


67. بررسی جاینام‌های بخش اسالمِ شهرستان تالش

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1395، صفحه 97-114

محرم رضایتی کیشه خاله؛ شهناز ملیحی لومر


68. بازنمایی حرکت در ترجمه: رویکردی شناختی

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1395، صفحه 77-95

طاهره همتی؛ آزیتا افراشی


69. مجاز و کاهش

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1395، صفحه 59-75

راحله گندمکار


70. واکه‌های مرکب در زبان فارسی: یک بررسی صوت‌شناختی

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-17

گلناز مدرسی قوامی


71. بررسی پیوستار گذرایی در فعل های گروهی فارسی

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1394، صفحه 25-35

نجمه خدری؛ فرهاد ساسانی


72. نظام واژه ها و اصطلاحات خویشاوندی در زبان ها و گویش های ایرانی

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1394، صفحه 157-175

مهرزاد منصوری؛ شفق رحماتی


74. فعل شبه‌معین ضمیری در زبان فارسی

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1394، صفحه 127-145

جهاندوست سبزعلیپور؛ فرزانه عبدالهی


75. گروه - واژه‌های ساختی در زبان فارسی: پیوستاری میان واژگان و نحو

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1394، صفحه 109-126

هنگامه واعظی؛ معصومه ارجمندی