موضوعات = پژوهش های توصیفی زبان شناسی
تعداد مقالات: 81
27. صورت‌بندی گفتمان و استراتژی‌های زبانی داستان « پسرک لبوفروش » صمد بهرنگی با رویکرد تحلیل گفتمان لاکلا و موف

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1397، صفحه 181-197

علی صفایی سنگری؛ علیرضا نیکویی؛ امیرحسن مغیث


28. ساخت های دوگذرای فارسی در دستور نقش و ارجاع

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1397، صفحه 163-179

پارسا بامشادی


31. نمودگردانی در زبان فارسی: رویکردی مشخصه بنیان

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1397، صفحه 135-157

رحمان ویسی حصار


32. عدم، هسته یا وابسته؟

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1397، صفحه 115-122

نسیم محتشمی راد


34. بررسی تغییرات واکه‌ای پسین گرد در گونه‌های زبانی استان اصفهان: چارچوب واج‌شناسی زایشی

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1397، صفحه 35-53

عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا؛ فردوس آقاگل زاده سیلاخوری؛ شراره هادیان زرکش مقدم


35. بررسی صفت‌های چند‌جزئی با درون‌داد نحوی در زبان فارسی بر‌ مبنای دستور نقش‌گرای هلیدی

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1397، صفحه 21-34

عارفه نظام‌آبادی؛ فریبا قطره


36. نقش افعال حرکتی و سببی در ساخت امر تکریمی از منظر دستوری‌شدگی

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1397، صفحه 159-174

مهرداد نغزگوی کهن؛ لیلا تابش‌فر


37. قلب نحوی در زبان فارسی: رویکرد بهینگی

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1396، صفحه 75-92

شادی داوری؛ مریم حاج محمد جعفر


38. بررسی ارتباط قواعد واژواجی زبان فارسی با خط فارسی

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1396، صفحه 93-113

الهام علایی ابوذر؛ محمود بی جن خان


39. بررسی کیفیت واک در هجاهای تکیه‌دار زبان فارسی

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1396، صفحه 165-179

ندا موسوی


40. فرهنگ‌نگاری در قلمرو زبان‌شناسی شناختی

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1396، صفحه 135-144

مریم سادات فیاضی


41. بررسی موج چاکنایی همخوان‌ روان /r/ در زبان فارسی

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1396، صفحه 115-133

عفیفه السادات احمدی؛ بتول علی نژاد


42. واژه‌ها و ساخت‌های گویشی در دوبیتی‌های باباطاهر

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1396، صفحه 23-42

اسفندیار طاهری


43. وجهیت، نمود و نفی در فارس

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1396، صفحه 193-201

علیرضا فیروزی


44. حذف مکان نما و مسیرنمای مقصد در زبان فارسی: رویکردی ریزنحو بنیان

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-22

محمد دبیر مقدم؛ زهره سادات ناصری


45. افعال معین در زبان فارسی: رویکرد دستوری‌شدگی

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1396، صفحه 181-192

ایران عبدی


46. نقش‌های «خواه» در فارسی امروز

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-12

جلال رحیمیان؛ مهرزاد منصوری


48. بررسی ساخت تجربه گر در گویش تاتی جوبُنی

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1396، صفحه 149-166

راحله ایزدی فر


49. بررسی گروه اسمی مفعولی در زبان فارسی از منظر دستور نقش گرای هلیدی

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1396، صفحه 127-147

میترا قمرزاده؛ مرضیه صناعتی


50. دستوری شدگی تکواژ «- ات» در ساخت ماضی مطلق متعدی

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1396، صفحه 99-126

لاله مولائی