موضوعات = پژوهش های توصیفی زبان شناسی
تعداد مقالات: 80
بررسی دستوری‌شدگ فعل وجهی vastenدر گیلکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آبان 1399

10.22084/rjhll.2020.21850.2041

فاطمه تجربه‌کار عربانی؛ مجتبی منشی‌زاده؛ جهاندوست سبزعلیپور


دسته‌بندی نظام وجهیّت فارسی بر پایه‌ی دسته‌بندی پورتنر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آبان 1400

10.22084/rjhll.2021.24915.2173

غلامرضا مدادیان


نشانگرهای معرفه‌ساز در سیستانی: وند یا واژه‌بست؟

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آبان 1400

10.22084/rjhll.2021.24698.2165

نفیسه تدین چهارطاق؛ فریبا قطره


بسط مفاهیم استعاری عشق در حوزۀ شکار (با تکیه بر استعارة «چهرۀ معشوق شکارگاه است» در ادبیات فارسی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آذر 1400

10.22084/rjhll.2019.19580.1954

جهاندوست سبزعلیپور؛ راضیه رستمی جوریابی


برچسب‌گذاری خودکار فراگفتمان موضع‌گیری مقالات علمی فارسی با استفاده از یادگیری عمیق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 فروردین 1401

10.22084/rjhll.2022.24787.2170

مسعود قیومی؛ محمدمهدی عبداله‌پور


تحلیل معنایی پسوند کوچک‌ساز «-‌َک» در زبان فارسی براساس الگوی ژورافسکی و نظریۀ آمیختگی مفهومی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1401

10.22084/rjhll.2022.25382.2192

پریا رزم‌دیده؛ ساره خیرمند؛ محمد حسن شاهی


تجزیه و تحلیل الگوی آهنگ پاره‌گفتارهایِ گونه‌ی کاشانی در مقایسه با فارسی معیار بر اساس مدل شیب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

10.22084/rjhll.2022.25579.2196

اسماء کریمی مقدم آرانی؛ ماندانا نوربخش؛ وحید صادقی


کانت و سوسور : از فلسفه ی انتقادی تا زبان شناسی انتقادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

10.22084/rjhll.2022.24996.2181

مهدی خبازی کناری


بازکاوی سورۀ بقره بر اساس نظریه آمیختگی مفهومی

دوره 9، شماره 17، خرداد 1398، صفحه 59-84

10.22084/rjhll.2018.16243.1820

مرتضی قائمی؛ سید مهدی مسبوق؛ اکرم ذوالفقاری


استعاره های مفهومی غم در زبان فارسی: رویکردی شناختی و پیکره ای

دوره 9، شماره 17، خرداد 1398، صفحه 85-99

10.22084/rjhll.2017.13628.1716

وجیهه فرشی؛ علی افخمی؛ آزیتا افراشی؛ غلامحسین کریمی دوستان


ادبِ ‌زبانی در متون تعلیمی امام محمد غزالی

دوره 9، شماره 17، خرداد 1398، صفحه 219-237

10.22084/rjhll.2018.16815.1846

محمدرضا طوسی نصرآبادی؛ بهمن زندی؛ بهروز محمودی بختیاری؛ علی رضا قلی فامیان


معناپردازی رنگ در آگهی نماهای بهارِ فاطمیِ شهر تهران

دوره 8، شماره 16، آبان 1397، صفحه 1-20

10.22084/rjhll.2018.9558.1549

نرجس منفرد؛ فریده حق بین؛ فرهاد ساسانی


بررسی واژه‌بست در زبان تاتی گونة دروی

دوره 8، شماره 16، آبان 1397، صفحه 37-59

10.22084/rjhll.2017.12952.1689

جهاندوست سبزعلیپور؛ هنگامه واعظی


مفهوم‌سازی «هنوز» در دستور شناختی

دوره 8، شماره 16، آبان 1397، صفحه 61-82

10.22084/rjhll.2017.13170.1696

محمدرضا پهلوان نژاد؛ علی ایزانلو؛ حامد اکبرپور


بازنمایی نحوی افعال «خواستن» و «توانستن»

دوره 8، شماره 16، آبان 1397، صفحه 105-123

10.22084/rjhll.2017.14008.1730

رضوان متولیان نائینی